Ayuntamiento

Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017 pola que se convoca un curso de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Personal laboral
 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Justicia.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, en el Ministerio del Interior y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas y Técnico Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y sus organismos autónomos.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Gestión y Servicios Comunes, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

 • Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

 • Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Deputación Provincial

Bolsa de práctica laboral.

CONVOCATORIA DE 13 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL EN OFICINAS E PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2017.

Con fundamento no artigo 34.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o deputado delegado en materia de Recursos Humanos, por Resolución presidencial,de data 21 de abril de 2017, acorda aprobar a convocatoria de 13 bolsas para a realización de labores de información turística, entre outros, nas oficinas de turismo municipais da provincia de Pontevedra, que se rexerá segundo as seguintes

BASES

Primeira. Obxecto

Estas bases teñen por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade e publicidade, 13 bolsas de práctica laboral destinadas a persoas graduadas ou diplomadas en Turismo, técnicas ou técnicos superiores en Información e Comercialización Turísticas e técnicas ou técnicos superiores en Guía, Información e Asistencias Turísticas, coa finalidade de promover e completar a súa formación realizando labores de información turística, entre outros, desde o 15 de xuño ata o 14 de outubro de 2017, nas oficinas de turismo municipais da provincia de Pontevedra que se detallan a continuación:

Puntos de información turística

Núm. de bolsas

Caldas de Reis

1

Cambados

2

Cangas

1

Cuntis

1

Lalín

1

Mosteiro da Armenteira, Meis

1

O Grove

1

Ponte Caldelas

1

Sede de Turismo Rías Baixas, Pontevedra

1

Sanxenxo

1

Silleda

1

Castelo de Soutomaior

1

Segunda. Condicións das persoas aspirantes

Poderán beneficiarse destas bolsas as persoas físicas que, con plena capacidade de obrar e sen estaren inhabilitadas para obteren axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:

a. Ter a nacionalidade española ou dalgún dos países membros da Unión Europea

b. Estar en posesión dunha titulación académica de grao ou de diplomatura en Turismo, de técnica ou técnico superior en Información e Comercialización Turísticas ou de técnica ou técnico superior en Guía, Información e Asistencias Turísticas, ou estar en condicións de obtela na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes

c. Non ter rematados os seus estudos antes do ano 2007

d. Non ter ningunha incapacidade física nin padecer ningunha enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividade obxecto da bolsa

e. Non beneficiarse con anterioridade dunha bolsa remunerada de duración superior a un ano na Deputación de Pontevedra nin nos seus extinguidos organismos autónomos

f. Estar inscrita nalgunha oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia como demandante de emprego ou en mellora de emprego

g. Non ter experiencia laboral previa na profesión ou área de coñecementos, entendendo

por tal non estar contratada polo grupo 1, 2 ou 3 de cotización por un período de tempo superior a 12 meses

h. Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga IV (para titulacións universitarias) e Celga III (para ciclos superiores de formación profesional)

i. Estar disposta a asumir os gastos de desprazamento ao centro de traballo de destino

j. Non estar incursa nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS)

 Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2017 pola que se convocan probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos desta universidade, subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

O reitor, no uso das atribucións conferidas polo artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, así como polos estatutos desta universidade, e en execución do previsto na Resolución do 20 de novembro de 2015 (DOG do 1 de decembro) pola que se aproba a oferta pública de emprego para o ano 2015, resolve convocar probas selectivas para acceso á escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da USC, subgrupo C1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa situada en Ribadumia, precisa incorporar 1 electricista para traballar en frío industrial, na reparación de maquinaria de hostelería. Valorarase experiencia no sector e ganas de traballar. Ofrécese traballo estable en función da valía do candidato. O horario de traballo sería de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h, ainda que sería preciso ter disponibilidade horaria ante posibles averias. Os interesados poner contactar directamente coas empresas de contacto da empresa, Bea ou Óscar, no teléfono 986 72 40 19. Incorporación inmediata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NECESÍTASE GEROCULTOR/A INTERNO. 

TURNOS ROTATIVOS SEMANALES O QUINCENALES. INTERESADOS LLAMAR AL TF: 881987813

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Jefe de mantenimiento:

Buscamos a un mecánico industrial para integrar en el equipo de mantenimiento. Sus funciones serán el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos industriales, debe poseer experiencia en electromecánica, frio industrial, maquinaria de pesaje y envasadoras.

 

-Operario de mantenimiento:

Buscamos a un técnico que dependiendo del Jefe de mantenimiento se encargara de labores tanto de mantenimiento correctivo como preventivo de las instalaciones y equipos. Debe tener experiencia en electromecánica y maquinaria industrial.

 

Empresa: Leiro e Hijos, S.L.

Localidad: Portonovo (Sanxenxo)

Teléfono: 986 72 09 73 (Llamar de 10Am a 15Pm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se necesitan ayudantes de cocina y cocineras/os para la zona de la Lanzada, (Sanxenxo). 

 

Salario: A Convenir.

Horario: A Convenir.


Teléfono de contacto: 603.41.67.24   Preguntar por José. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concello da Illa de Arousa

ANUNCIO da oferta de emprego público 2017.

Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se anuncia a oferta de emprego público de 2017.

Provincia: Pontevedra.

Corporación: A Illa de Arousa.

Oferta de emprego público correspondente ao exercicio de 2017.

Persoal funcionario:

Grupo, segundo o artigo 76 e a disposición transitoria terceira do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro: C1.

Clasificación: escala de Administración especial, subescala de servizos especiais.

Clase: policía local.

Denominación: axente policía local.

Número de vacantes: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.O.G. DO 7 DE MARZO DE 2017.

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

INSCRIPCIÓN :ata o día 24 de marzo de 2017

realización de probas:  13 de Maio de 2017

mais información no servizo de orientación laboral de Vilanova de Arousa. 


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputación de Pontevedra

Bolsa de práctica laboral

CONVOCATORIA DE SEIS BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS LICENCIADAS OU GRADUADAS EN HISTORIA OU EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN, CON DESTINO AO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2017.

................................................................................................................................................................................................................ 

D.O.G. DO 9 DE FEBREIRO 2017 

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE XUÑO: DO 13 Ó 24 DE MARZO.

INSCRIPCIÓN PARA A CONVOCATORIA DE SETEMBRO: DO 3 Ó 10 DEXULLO DE 2017. 

PROBA DE XUÑO: DÍA 2 DE XUÑO

PROBA DE SETEMBRO: DÍA 7 DE SETEMBRO.

LUGAR: IES ARMANDO COTARELO:. VILAGARCÍA.

 .........................................................................................................................................................................................................

dog do 27 de Xaneiro:

 Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

EXTRACTO da Orde do 15 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

BDNS (identif: 329855).

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Segundo. Obxecto

Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo para o ano 2017.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué es la Garantía Juvenil? 

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROGRAMACIÓN AFD 2017

 BUEU

171 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

176 XXMAPX01 FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL 38

175 XXMAPX00 BUQUES DE PASAXE 58

174 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 28

173 XXMAPX01 PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE 618

170 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 78 23/02/2017

179 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 88

172 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

Bueu

164 FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido e TIG

Valga 

117 FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica 518 23/03/2017

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.RELACIÓN DE OFERTAS (actualizadas a data 15-05-2017)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

3697

Montador Carpintería Metálica

Vilagarcía

Información ofertas

Contrato en practicas. F.P. Soldadura e Calderería .Xornada completa

02-05-2017

3701

Montador Carpintería Metálicas Axt

Vilagarcía

Información ofertas

Exper. Xornada completa

02-05-2017

3973

Fisioterapeuta

Itinerante: Portas/Valga

Información ofertas

Dipl. Ou Grao en Fisioterapia. Portas,3 días a semana Valga. 2 días a la semana Xornada completa

08-05-2017

3972

Veterinario/a

Vilagarcía

Información ofertas

Lcd/Grao veterinaria. Xornada parcial de maña

08-05-2017

3995

Camareira axt

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 20 e 35 anos. Exper. Xornada completa

08-05-2017

4004

Cociñeira/o axt

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 20 e 55 anos. Exper. 6 meses. Xornada completa

08-05-2017

4067

Persoal limpeza

Vilagarcía

Información ofertas

Idade minima 25 anos. Discapacidade .Exper. Xornada parcial

15-05-2017

4103

Fisioterapeuta

Vilagarcía

Información ofertas

Dipl. Ou Grao en Fisioterapia..Xornada parcial

15-05-2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prevista realización na Escola de Formación Profesional Marítimo pesquera de BUEU:

Cursos PLAN AFD (Certificados de profesionalidade)  :

Operacións en Transporte Marítimo e Pesca de Baixura (equivalente a Patrón Costeiro Polivalente): Obter despacho do buque e arranchalo a son de mar. Organizar e realizar operación de manobra e carga do buque. Efectuar navegación. Organizar e controlar a seguridade, loita contra incendios e emerxencias de a bordo. Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e equipos auxiliares. Organizar e realizar operación extractivas e de conservación da pesca.

Soldadura con electrodo Revestido e TIG: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con nelectrodo consumible (TIG).

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG: Realizar soldaduras e prexeccións térmicas por oxigás. Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG) e proxeccións térmicas con arco.

Información e Inscripción a vosa disposición no servizo de orientación laboral de VIlanova de Arousa 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 34 invitados conectado
Banner