Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG do 8 de febrero de 2018

Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo para o ano 2018.

 

 

 

Datas e lugares de inscrición

 

 

 

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos

 

ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro

 

docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta

 

ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2017/18. O prazo de

 

presentación estará abranguido entre os días 12 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous

 

incluídos.

 

 

Artigo 18. Presentación de solicitudes e documentación

 

 

1. As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario

 

normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da

 

Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOG DO 6 DE FEBREIRO

Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras

de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes

ao programa 2018.

-20 bolsas.

Requisistos:

 1.Ter licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación

Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) na cal predomine a

formación en historia e/ou arquivística

2.Ter acreditado dominio da lingua galega co nivel de iniciación mediante título oficial.

3. Non se ter beneficiado anteriormente destas mesmas bolsas durante un período superior

aos seis (6) meses, nin ter renunciado a elas sen unha causa de forza maior, ao

xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.

4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de

duración das reguladas por medio desta orde.

5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para

a organización e descrición de arquivos de interese galego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dog de 5 de xaneiro 2018.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras

e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de

Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán

de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización.

Prazo de presentación de solicitudes:do 23/02/2018 ata o 9 de marzo de 2018.

 Data realización da proba:20 de abril de 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Prazo de presentación de solicitudes: do 12 ó 23 de Marzo de 2018(para a convocatoria de Maio.)

Data realización das probas:25 de Maio. 

Prazo de presentación de solicitudes: do 2 ó 9 deXullo de 2018 ( para a convocatoria de Setembro)

Data realización das probas:7 de Setembro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases

 reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de

 ubvencións a concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos de 

Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de

xuño, xullo, agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 

2018.

Información aos interesados.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada

ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Axencia Turismo de Galicia: http://www.turismo.gal/

b) O teléfono 981 540260 e o fax 981 546 371 da devandita axencia.

c) Enderezo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------


D.O.G. DO 10 DE XANEIRO DE 2018.

CONSELLERÍA DE CULTURA,EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA:

SE CONVOCA O PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL.  

. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO

. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS  SOCIAIS.

. SERVIZOS OPARA CONTROL DE PRAGAS.

. SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS

. SOCORRIOSMO EN INSTALACIÓNS ACUATICAS.

. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

. TANATOPRAXIA.

. OPERACIÓN DE VIXILANCIA E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS.

. CONFECCIÓN E MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS. 

......................................................................................................................................................................................... 

D.O.G. DO 27 DE DECEMBRO

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública
para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade
Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo
nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con
cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 553 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 153 prazas.
– Novas prazas: 400 prazas.
• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2):
435 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 35 prazas.
– Novas prazas: 400 prazas.
• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 65 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 15 prazas.
– Novas prazas: 50 prazas.
• Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
• Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 224 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 24 prazas.
– Novas prazas: 200 prazas.
• Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 278 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 78 prazas.
– Novas prazas: 200 prazas.

 Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 162 prazas.
– Prazas lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 162 prazas.
• Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas.
– Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera ( Orde 30 de decembro de
2016): 25 prazas.
– Novas prazas: 125 prazas.
• Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no
medio natural e rural.( SEA 595_2 ): 100 prazas.
– Prazas lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de
2016): 100 prazas.
• Confección e mantemento de artes e aparellos ( MAP005_2): 50 prazas.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BUEU

171 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

176 XXMAPX01 FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL 38

175 XXMAPX00 BUQUES DE PASAXE 58

174 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA 28

173 XXMAPX01 PATRÓN COSTEIRO POLIVALENTE 618

170 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 78 23/02/2017

179 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 88

172 XXMAPX01 FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE 88

Bueu

164 FMEC0110 Soldadura con electrodo revestido e TIG

Valga 

117 FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Podador /a

Zona: Zona Salnés

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector Agroalimentario contratamos un podador/ a con experiencia mínima de 2 años en poda y atado.

Disponibilidad para trabajar en turno partido.

Persona activa y comprometida con el trabajo.

Si estás interesado/a puedes inscribirte en la oferta pinchando en el siguiente enlace https://goo.gl/HYphRC   y llamar al 986566775.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 886-151-785
RELACIÓN DE OFERTAS  (actualizadas a data 19-02-2018)


Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require


Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

 

1528

Soldador por Tic

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 25 e 50 anos .Oficial  con  24 meses experiencia. Xornada completa

12-02-2018

1531

 Torneiro fresador

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 25 e  50 anos. Oficial con 48 meses experiencia. Xornada completa

12-02-2018

14294

Albanel

Vilagarcía

Información ofertas

Idade entre 25 e  35 anos. 12 meses de experiencia como montador de cubertas. Axudante  e oficial  de 2ª Imprescindible  riscos laborais.  Xornada completa

19-02-2018

1654

Asistente domiciliario

Vilagarcía

Información ofertas

Tarefa do aseo persoal, fogar e  acompañamento. Exper minima de 6 meses. Carné de conducir. Xornada parcial

19-02-2018

1635

Administrativo contable

Vilanova de Arousa

Información ofertas

Oficial de 2ª com administrativo  contable .  Exper 12 meses..Xornada completa

19-02-2018

1640

Condutor furgoneta

Vilanova de Arousa

Información ofertas

Exper 24 meses. Xornada completa

19-02-2018

 0000

 

DESEÑADOR PÁXINAS WEB

 

 VILANOVA DE AROUSA INFORMACIÓN OFERTAS XORNADA COMPLETA 20/02/2018
ofertas cambados.

 

LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

MEAÑO

ESCAIOLISTA / PLADURISTA

12/2017/5152

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

12 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA.

CAMBADOS

MARMORISTAS DA CONSTRUCCIÓN

12/2017/7637

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

12 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA.

CAMBADOS

LAMINADOR DE FIBRA /POLIESTER

12/2017/10566

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NO SECTOR NAVAL DEPORTIVO

CAMBADOS

TORNERO-FRESADOR

12/2017/11064

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES

MEAÑO

FONTANEIRO

12/2017/10583

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. SECTOR ENERXÉTICO E COÑECEMENTOS EN ELECTRICIDADE

MEIS

COIDADOR CANCEIRA

12/2017/11675

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN DE 45 DÍAS. COIDADOR DE CANS, MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS.

RIBADUMIA/CAMBAD

CAMAREIRA

12/2017/11740

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

CONTRATO A TEMPO COMPLETO E CON POSIBILIDADE DE MODALIDADE INDEFINIDA. 6 MESES DE EXPERIENCIA

MEIS

COCIÑEIRO

12/2017/11971

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

COCIÑEIRO PARA MENÚ DIARIO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.


logo_alergenos

10€

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOSHOMOLOGADO. El curso de Manipulador de Alimentos que ofrece está regulado bajo el Real Decreto 109/ 2010. de 5 de febrero y al Reglamento CE nº 852/2004. Como organismo contamos con el permiso pertinente para emitir los certificados de superación del curso de manera oficial.

planA ¿Qué es un Manipulador de alimentos?

Es la persona que durante el ejercicio de su actividad en una empresa del sector alimentario tiene contacto directo con los alimentos.

El manipulador de alimentos de mayor riesgo es el que ejerce sus actividades en los establecimientos del sector de las comidas preparadas, pastelería, repostería y similares.

- R.D 202/2000 de Febrero

Contacto

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

622 293 393
http://www.asesoriaplan-a.es/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

    PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CURSOS MOI DEMANDADOS DE CMA E CARRETILLERO, QUE SE REALIZAN EN EMPRESAS DE FORMACIÓN DE VILANOVA DE AROUSA.

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  50€TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 20
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 15 invitados conectado
Banner