Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Empleo y Cursos

 

Nueva capa...

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa .

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.

E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional.

A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego.

Analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

CONVOCATORIA DESTINADA ÁS EMPRESAS, CORPORACIÓNS SECTORIAIS E ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA PARTICIPAR NO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018

CONVOCATORIA DESTINADA ÁS EMPRESAS, CORPORACIÓNS SECTORIAIS E ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA PARTICIPAR NO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jose Luis Rodríguez Vázquez  solicita personal para cubrir 2 puestos de albañil y peón en una obra de la ciudad de Pontevedra. Le informo:

- Aprox 3meses

- Desplazam a cargo de la empr (desde Vilanova o alrededores)

- Incorporac inmediata

 

REQUISITOS: Formación PRL Y ESPECÍFICO de 6h, experiencia mínima 1año

 

Por favor, envíe los curriculum a este mail. Pära dudas 676.88.07.59 Jose Luis

 

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Técnico/a de mantenimiento Mecánico

Seleccionamos personal para un puesto de Técnico/a de Mantenimiento Mecánico para una empresa del sector de la alimentación en la zona del Salnés. Jornada 40 horas semanales. Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos. Experiencia mínima de 2 años. Valorable formación relacionada con el Mantenimiento Industrial.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BOP. DO 16 DE ABRIL DE 2018

CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA DEPUTACIÓN  E CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 2018 . 

NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DA TITULACIÓN CORRESPONDENTE PARA CADA PRAZA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

çd.o.g. do 13 de abril de 2018

ORDE do 27 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras

para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma

de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no marco da

Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo FSE

Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de

procedemento BS700A

 

Cnsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

------------------------------------------------------------------ 

ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos

de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso

ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo

de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e

procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario

de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos

de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código

de procedemento ED001A).

Consellería de Economía, Empleo e Industria

 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Orientación

y Promoción Laboral, por la que se convocan pruebas de evaluación en

competencias clave para acceder a los certificados de profesionalidad de niveles

2 y 3 de cualificación (código del procedimiento TR306A).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DOG do 8 de febrero de 2018

Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo para o ano 2018.

Datas e lugares de inscrición

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro

docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta

ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2017/18. O prazo de

presentación estará abranguido entre os días 12 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous

incluídos.


Artigo 18. Presentación de solicitudes e documentación

1. As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario

 normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da

 Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOG DO 6 DE FEBREIRO

Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras

de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes

ao programa 2018.

-20 bolsas.

Requisistos:

 1.Ter licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación

Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) na cal predomine a

formación en historia e/ou arquivística

2.Ter acreditado dominio da lingua galega co nivel de iniciación mediante título oficial.

3. Non se ter beneficiado anteriormente destas mesmas bolsas durante un período superior

aos seis (6) meses, nin ter renunciado a elas sen unha causa de forza maior, ao

xuízo da Secretaría Xeral de Cultura, logo de iniciado o período de vixencia.

4. Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de

duración das reguladas por medio desta orde.

5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para

a organización e descrición de arquivos de interese galego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dog de 5 de xaneiro 2018.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras

e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de

Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán

de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización.

Prazo de presentación de solicitudes:do 23/02/2018 ata o 9 de marzo de 2018.

 Data realización da proba:20 de abril de 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Prazo de presentación de solicitudes: do 12 ó 23 de Marzo de 2018(para a convocatoria de Maio.)

Data realización das probas:25 de Maio. 

Prazo de presentación de solicitudes: do 2 ó 9 deXullo de 2018 ( para a convocatoria de Setembro)

Data realización das probas:7 de Setembro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases

 reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de

 ubvencións a concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos de 

Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de

xuño, xullo, agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 

2018.

Información aos interesados.

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada

ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da Axencia Turismo de Galicia: http://www.turismo.gal/

b) O teléfono 981 540260 e o fax 981 546 371 da devandita axencia.

c) Enderezo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

------------------------------------------------------------------------------------------------------


D.O.G. DO 10 DE XANEIRO DE 2018.

CONSELLERÍA DE CULTURA,EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA:

SE CONVOCA O PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL.  

. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO

. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS  SOCIAIS.

. SERVIZOS OPARA CONTROL DE PRAGAS.

. SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUATICOS NATURAIS

. SOCORRIOSMO EN INSTALACIÓNS ACUATICAS.

. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

. TANATOPRAXIA.

. OPERACIÓN DE VIXILANCIA E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS.

. CONFECCIÓN E MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS. 

......................................................................................................................................................................................... 

.deputacion de pontevedra

As accións formativas que se van desenvolver son as seguintes:
 

-


 

Para mas información: acudir a la oficina de emprego correspondiente, ou o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: EUROFIRMS ETT
Puesto: Podador /a

Zona: Zona Salnés

Descripción de la oferta: Para importante empresa del sector Agroalimentario contratamos un podador/ a con experiencia mínima de 2 años en poda y atado.

Disponibilidad para trabajar en turno partido.

Persona activa y comprometida con el trabajo.

Si estás interesado/a puedes inscribirte en la oferta pinchando en el siguiente enlace https://goo.gl/HYphRC   y llamar al 986566775.

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 886-151-785                                                                                                                                                                                                                                         OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCÍA

 

                DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 886-151-785

 

 

RELACIÓN DE OFERTAS  (actualizadas a data 11 -06-2018)

 

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Servizo Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

 

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

INFORMACIÓN

REQUISITOS

DATA

 

6117

Axente de seguros

Itinerante

Mandar CV a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Contrato mercantil

 

 

04/06/2018

5669

Mecánico mantemento industrial

Vilagarcía

Información ofertas

Valorase experiencia ou formación. Xornada parcial

04/06/2018

5974

Torneiro de madeira/ebanista

Vilagarcía

 Información ofertas

Valorase experiencia ou formación no traballo da madeira

04/06/2018

5960

Cociñeiro/a axdte

Vilanova de A.

Información ofertas

Valorase experiencia. Xornada completa

04/06/2018

5966

Camareira/o

Vilanova de A.

Información ofertas

Valorase experiencia. Xornada completa

04/06/2018

6544

Peón construción

Vilagarcía

Información ofertas

Imprescindible Riscos laborais de 20 h.Carne de conducir.

Xornada completa

11/06/2018

6650

Albanel  oficial

Vilagarcía

Información ofertas

Imprescindible Riscos laborais. Nivel básico 60 h +6 h do oficio /

ou 20 h PRL no  oficio .

 Xornada completa

11/06/2018

6648

Comercial

Itinerante

Mandar  CV a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Comercial de vinos y licores.Contrato mercantil

11/06/2018

5340

Albanel oficial

Vilagarcía

Información ofertas

Exper 12 meses como oficial .Imprescindible riscos laborais Nivel básico 20 h +6 h do oficio.

11/06/2018

6419

Peón da construción

Vilagarcía

Información ofertas

Exper 12 meses co .Imprescindible riscos laborais Nivel básico 20 h +6 h do oficio.

11/06/2018

6500

Pintor

Vilagarcía

Información ofertas

Oficial 2ª.Xornada completa

 

11/06/2018

6691

Torneiro fresador

Vilagarcía

Información ofertas

Expe minim 30 meses.

Imprescindible  manexo do control numero  computarizados e Autocad.

11/06/2018

6690

Motoserrista

Valga

Información ofertas

Exper mínima 24 meses como oficial. Xornada completa

11/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ofertas Cambados.

.

 

 

 

LOCALIDADE

OCUPACIÓN

OFERTA

INFORMACIÓN

CONTACTO

OUTROS DATOS

MEAÑO

ESCAIOLISTA / PLADURISTA

12/2017/5152

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

12 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA.

CAMBADOS

MARMORISTAS DA CONSTRUCCIÓN

12/2017/7637

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

12 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA.

CAMBADOS

LAMINADOR DE FIBRA /POLIESTER

12/2017/10566

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NO SECTOR NAVAL DEPORTIVO

CAMBADOS

TORNERO-FRESADOR

12/2017/11064

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES

MEAÑO

FONTANEIRO

12/2017/10583

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. SECTOR ENERXÉTICO E COÑECEMENTOS EN ELECTRICIDADE

MEIS

COIDADOR CANCEIRA

12/2017/11675

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN DE 45 DÍAS. COIDADOR DE CANS, MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS.

RIBADUMIA/CAMBAD

CAMAREIRA

12/2017/11740

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

CONTRATO A TEMPO COMPLETO E CON POSIBILIDADE DE MODALIDADE INDEFINIDA. 6 MESES DE EXPERIENCIA

MEIS

COCIÑEIRO

12/2017/11971

OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS-OFERTA

886151159

COCIÑEIRO PARA MENÚ DIARIO. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.


logo_alergenos

10€

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOSHOMOLOGADO. El curso de Manipulador de Alimentos que ofrece está regulado bajo el Real Decreto 109/ 2010. de 5 de febrero y al Reglamento CE nº 852/2004. Como organismo contamos con el permiso pertinente para emitir los certificados de superación del curso de manera oficial.

planA ¿Qué es un Manipulador de alimentos?

Es la persona que durante el ejercicio de su actividad en una empresa del sector alimentario tiene contacto directo con los alimentos.

El manipulador de alimentos de mayor riesgo es el que ejerce sus actividades en los establecimientos del sector de las comidas preparadas, pastelería, repostería y similares.

- R.D 202/2000 de Febrero

Contacto

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

622 293 393
http://www.asesoriaplan-a.es/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

    PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CURSOS MOI DEMANDADOS DE CMA E CARRETILLERO, QUE SE REALIZAN EN EMPRESAS DE FORMACIÓN DE VILANOVA DE AROUSA.

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
  50€TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 4845
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 20
 

986-55 4845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 49 invitados conectado
Banner