Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Ordenanzas e Regulamentos Municipáis
 
 

EN TRAMITACIÓN

 

ORDENANZAS FISCÁIS

ÍNDICE ORDENANZAS FISCAIS Documento PDF
   

 A)

 IMPOSTOS  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI).

Documento PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVADES ECONÓMICAS (I.A.E).

Documento PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA (IMVTM).

Documento PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (I.C.I.O).

Documento PDF

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍAS).

Documento PDF
   
B) ORDENANZAS POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRÍCIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO DITOS SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCAIS.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE SUMIDORIOS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.

Documento PDF

 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA ASISTENCIA E ESTANCIA NA GARDERÍA MUNICIPAL INFANTIL DE VILANOVA DE AROUSA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR VISITAS Á CASA MUSEO DE VALLE INCLÁN E XULIO CAMBA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS OU ESTACIONADOS DEFECTUOSA OU ABUSIVAMENTE NA RÚA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER.

Documento PDF


ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE MATADOIROS, LONXAS E MERCADOS, ASÍ COMO A CARREXA DE CARNES, SE HOUBERA DE EMPREGARSE DUN XEITO OBRIGATORIO, E SERVIZOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ABASTOS, INCLUÍDA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR E MEDIR.

Documento PDF

 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS ESPECIAISDocumento PDF

 

 

 

C) 

ORDENANZAS FISCAIS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL:

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA E AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, CANALIZACIÓNS E GALERÍAS PARA ÁS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELECTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, PALOMILLAS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCCIÓN OU DE REXISTRO, TRANSFORMADORES, RAÍS, BÁSCULAS, APARATOS PARA A VENDA AUTOMÁTICA E OUTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL OU VOEN SOBRE OS MESMOS.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, REFUGALLOS, VALADOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Documento PDF

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, EXPLORACIÓNS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE ESTRADAS, CAMIÑOS E DEMAIS VÍAS PÙBLICAS LOCAIS, PARA A INSTALACIÓN E REPARACIÓN DE CANOS, CONDUCCIÓNS E OUTRAS INSTALACIÓNS, ASÍ COMO CALQUERA REMOCIÓN DE PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PÚBLICA.

Documento PDF
   
D) CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS: 

ORDENANZA XERAL DE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS.

Documento PDF
   
E) ACORDOS REGULADORES DE PREZOS PÚBLICOS 

ACORDO DE ESTABLECEMENTO DE PREZO PRIVADO DOS FOLLETOS E DA REVISTA "CUADRANTE" Á VENDA NA CASA DO CUADRANTE, SEDE DO MUSEO VALLE-INCLÁN, DE VILANOVA DE AROUSA.

Documento PDF

REGULAMENTOS E ORDENANZAS NON FISCÁIS

 INDICE DE REGULAMENTOS E ORDENANZAS NON FISCAIS Documento PDF

  
 ORDENANZAS MUNICIPAIS DE MEDIO AMBIENTE:  

DISPOSICIÓNS COMÚNS ÁS ORDENANZAS MUNICIPAIS DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE NO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA.                                                                               

 Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS VERQUIDOS NON DOMÉSTICOS DE AUGAS RESIDUAIS.

Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE CONTENEDORES NA VÍA PÚBLICA.

Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DE ZONAS NATURAIS E ESPACIOS VERDES.

Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Documento PDF

REGULAMENTO DE SERVIZO DE VERQUIDOS Á REDE DE SUMIDOIROS DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS.

Documento PDF
   
   OUTROS REGULAMENTOS E ORDENANZAS :  

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS.

Documento PDF

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA GARDERÍA INFANTIL DE VILANOVA DE AROUSA.

Documento PDF

ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

Documento PDF

REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS E TERREOS ANEXOS.

Documento PDF

 REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO VIVEIRO DE EMPRESAS
Documento PDF

REGULAMENTO INTERNO DAS CASAS-MUSEO RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN E JULIO CAMBA.

Documento PDF

REGULAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS.

Documento PDF
 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 8 invitados conectado
Banner