Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 


 Bolsas para cursar estudos non universitarios e universitarios

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

1. Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior, incluídos os estudos de Formación profesional realizados en Centros Docentes Militares.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
i) Formación Profesional básica.

2. Ensinos universitarios:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster, incluídos os estudos de Grao e Máster cursados nos centros universitarios da Defensa e da Garda Civil.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao.

Compoñentes das bolsas e contías:
1. Contías fixas.
a) Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2019-2020.
b) Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.600,00 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
c) Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.500 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
d) Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.
e) Bolsa básica para estudantes non universitarios: 200 euros.

2. Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

Prazos para presentar a solicitude:
15 de outubro de 2019, inclusive, para os estudantes universitarios.
1 de outubro de 2019, inclusive, para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.educacionyfp.gob.es  mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información no BOE do 31 de xullo de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

 

Bolsas da Fundación Once para persoas con discapacidade 

A Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social das Persoas con Discapacidade, convoca a VI edición do Programa de Bolsas “Oportunidade ao Talento”

Bolsas de mobilidade transnacional.
Obxectivo. Favorecer e fomentar a presenza de estudantes con discapacidade en programas de mobilidade e intercambio con universidades estranxeiras, mellorando a súa formación, habilidades profesionais e dominio de idiomas.
Destinatarios: Alumnado de grao ou equivalente e alumnado de máster, matriculados/as nalgunha universidade estranxeira.
Contía: 6.000 euros por alumno/a en contía única.

Bolsas para máster e posgraos
Obxectivo: Fomentar a especialización dos/as universitarios/as con discapacidade, para mellorar a súa empregabilidade e o seu progreso profesional.
Destinatarios: Alumnado cun grao ou equivalente, matriculados ou preinscritos nun máster oficial de calquera universidade española ou institución educativa de recoñecido prestixio.
Contía: 3.000 euros por alumno/a en contía única.

Bolsas de doutoramento
Obxectivo: Promover a carreira académica e investigadora dos universitarios/as con discapacidade.
Destinatarios/ as: Universitarios/as en posesión de máster ou titulación equivalente e matriculados/as nalgún programa de doutoramento nalgunha universidade española.
Contía: 12.000 euros anuais por alumno/a.

Bolsas á investigación
Obxectivo: Promover a carreira investigadora das persoas con discapacidade.
Destinatarios/as: Doutores/as en calquera disciplina científica, cun proxecto investigador para desenvolver nunha Universidade ou Centro de Investigación de recoñecido prestixio.
Contía: 25.000 euros anuais por alumno/a.

Bolsas de Estudos e Deporte
Obxectivo: Potenciar a formación dual dos estudantes e deportistas con discapacidade, facilitando a compatibilidade da súa actividade académica e deportiva.
Destinatarios/ as: Estudantes de grao, ciclos formativos de grao medio ou superior e máster e posgraos, que compatibilicen os estudos coa práctica deportiva e non reciban contraprestación económica por iso.
Contía: 3.000 euros por alumno/a en contía única

Bolsas Fundación Once/ INECO de mobilidade  transnacional e máster para estudantes de enxeñerías
INECO ofrece dúas bolsas na modalidade de mobilidade  transnacional para estudantes de nacionalidade española que estean no último curso de grao ou máster e tres bolsas na modalidade de máster. Estas bolsas están dirixidas de maneira específica a estudantes con discapacidade nas áreas de coñecemento de Enxeñerías, Arquitectura, Economía e Dereito, valorándose especialmente as titulacións de ENXEÑERÍA CIVIL, ENXEÑERÍA DE SISTEMAS, CONSULTORÍA DE TRANSPORTES, TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN, CALIDADE E MEDIO AMBIENTE.
Tras o desenvolvemento do curso, as persoas bolseiras nesta modalidade, poderán optar a unha primeira experiencia de formación, realizando prácticas remuneradas en INECO.

Bolsas Fundación Once/Fundación AQUAE
Fundación  AQUAE ofrece 2 bolsas para estudantes das áreas de coñecemento relacionadas co medio ambiente e/ou a auga.
Tras o desenvolvemento do curso, as persoas bolseiras nesta modalidade poderán optar a unha primeira experiencia formativa, realizando prácticas nas empresas do grupo Suez presentadas por Fundación AQUAE, segundo as necesidades da Compañía.

Bolsas Fundación ONCE/Banco de Sabadell
Banco de Sabadell ofrece bolsas “Oportunidade ao Talento” para estudantes en todas as áreas de coñecemento.

Prazo:
As solicitudes para as bolsas máster, mobilidade  transnacional e estudos e deporte poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2019.
As solicitudes para as bolsas de doutoramento e investigación poderán presentarse ata ata o 10 de outubro de 2019.
As solicitudes presentaranse por vía telemática en 
http://becas.fundaciononce.es

Máis información en https://becas.fundaciononce.es/doc/bases_talento_2019.pdf

 

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2019-2020:

- Axudas directas para o alumnado incluíndo aos afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
- Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
- Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 26 de setembro de 2019 inclusive.
Máis información no BOE do 27 de xullo de 2019 e en 
ww.mecd.gob.es

 

Curso de monitores/as de actividades de tempo libre na Coruña 

A Escola Galega de tempo libre convoca un curso de monitores/as de actividades de tempo libre na Coruña
Datas: do 23 de setembro ao 26 de novembro de 2019
Lugar:  R/Alberto Datas Panero 3. A Coruña
Máis información na Escola Galega de tempo libre. Teléfono: 645 206 174

 

Bolsas de colaboración de estudantes en departamentos universitarios

O Ministerio de Educación convoca 2.356 bolsas de colaboración en departamentos universitarios para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais.

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €.

Requisitos:
Poderán solicitar bolsas colaboración os estudantes universitarios que no curso 2018-2019 estean matriculados de último curso de estudos de Grao ou de primeiro curso dun Máster universitario oficial e que, entre outros requisitos académicos, obtivesen como nota media nos seus estudos a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións oficiais:
7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas
7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas
7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde
8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» e enviala antes do 18 de setembro de 2019.
Máis información no BOE do 1 de xullo de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html


Cursos de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e bolsas para participar

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca os cursos de verán 2019 e bolsas completas e bolsas de matrícula para a asistencia a estas actividades académicas que se celebrarán nas sedes da Universidade Internacional Menéndez Pelayo durante o ano 2019.

Bolsa completa. Inclúe o aloxamento e manutención nas instalacións da Universidade Internacional Menéndez Pelayo ou noutras residencias concertadas e a matrícula gratuíta ao curso ou seminario que se solicite.
Bolsa de matrícula. A bolsa de matrícula comporta, exclusivamente, a exención do pago da matrícula no curso ou seminario solicitado polo alumno.

Requisitos:
- Estar matriculado no curso académico 2018/2019 ou 2019/2020 nos estudos oficiais conducentes á obtención dun título de Grao, Máster ou Doutor nunha Universidade española ou do EEES.
- ter finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 cualquiera de los estudios oficiales Os solicitantes deberán acreditar unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 sobre base 10.

Prazo de solicitude das bolsas: pendientes de publicación na web da UIMP, http://www.uimp.es/actividades-academicas.html
As solicitudes de bolsas cursaranse telemáticamente a través da páxina web da Universidade

http://www.uimp.es/actividades-academicas.html


Cursos de idiomas no estranxeiro para mocidade con discapacidade

A Fundación ONCE lanza a II Convocatoria de axudas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro por parte de mocidade con discapacidade inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no marco do programa operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020 cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

A convocatoria de axudas ten por obxecto
- Fomentar a formación en competencias lingüísticas de mozas con discapacidade, mediante a promoción de estancias no estranxeiro e a participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá da Unión Europea. 
- Reforzar a  empregabilidade do colectivo de mozos con discapacidade para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como o seu  cualificación, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Poderán beneficiarse as persoas novas residentes en España que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda,  Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria, ou Alemaña.

Requisitos
- Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma. 
- Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude. 
- Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude. 
- Estar en posesión dun nivel mínimo  B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria. 
- Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
- Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.

Dotación
As axudas concedidas no marco desta convocatoria deberán ser destinadas integramente polos beneficiarios para sufragar o custo da formación no idioma elixido, así como os gastos da viaxe (ida e regreso) e da estancia no estranxeiro (entendendo como tales gastos de estancia os de aloxamento, manutención e seguro). As estancias terán unha duración mínima de 4 semanas e máxima de 12 semanas, de acordo cos demais requisitos esixidos pola presente convocatoria.

A axuda concedida será proporcional ao número de semanas de estancia no estranxeiro e obedecerá ao seguinte esquema: 
- Programas de 4 semanas: 2.000 euros
- Programas de 6 semanas: 3.000 euros
- Programas de 8 semanas: 4.000 euros
- Programas de 10 semanas: 5.000 euros
- Programas de 12 semanas: 6.000 euros

Prazo: ata o 31 de agosto de 2019

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx

 

Curso de Director/a de Campos de Traballo en Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Director/a de Campos de Traballo en Pontevedra

Datas: do 20 ao 29 de setembro de 2019
Lugar:  R/Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra
Horarios:  sábados e domingos de 9 a 14 e de 16 a 21 horas (Venres 17 de maio haberá clase todo o día).
Duración:  50 horas teórico-prácticas + prácticas en un Campo de Traballo. Para superar o curso, é obrigatorio asistir ó 80% das horas totais teórico-prácticas.
Prezos:  Promoción "Trae un amigo": 130€ cada un / Estudantes, desempregados ou carné xove: 140€ / Sen descontos: 150€
Requisitos:  Estar en posesión do Titulo Oficial Director/a en actividades de tempo libre e unha expetiencia de traballo demostrable como Director/a de alomenos unha quenda nun Campamento de 10-12 días. 
O curso inclúe prácticas nun Campo de traballo da Xunta de Galicia.

Escola de tempo libre Barlovento
R/Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo. Pontevedra
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 670 892 307
www.marexada.es


CURSO PRIMEROS AUXILIOS

EN BEBÉS Y NIÑOS EN VILAGARCÍA

 

Para la población en general

Mayores de 16 años con los estudios primarios completos. Ficha inscripción, resguardo de ingreso bancario.

                                                                

 

La entrega de matrícula es obligatoria para la confirmación de plazas antes del comienzo del curso.

10 horas de duración

 

 Fechas: Viernes 4 y Sábado 5 de octubre de 2019

Horario: Viernes de 16.00 a 20.00 h y Sábado de 09.00 a 14.00 h.

 

 Del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2019 o hasta cubrir plazas.

Matricula online:

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=505863

 

+ INFO EN:  Cruz Roja O Salnés

Plaza de la Constitución nº 3- Vilagarcía

Tel: 986 51 22 44 e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 


Cursos De Idiomas No Estranxeiro Para Mocidade Con Discapacidade

 

A Fundación ONCE lanza a II Convocatoria de axudas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro por parte de mocidade con discapacidade inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no marco do programa operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020 cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

A convocatoria de axudas ten por obxecto
- Fomentar a formación en competencias lingüísticas de mozas con discapacidade, mediante a promoción de estancias no estranxeiro e a participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá da Unión Europea. 
- Reforzar a  empregabilidade do colectivo de mozos con discapacidade para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como o seu  cualificación, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Poderán beneficiarse as persoas novas residentes en España que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda,  Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria, ou Alemaña.

Requisitos
- Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma. 
- Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude. 

- Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude. 
- Estar en posesión dun nivel mínimo  B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria. 
- Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
- Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.

Dotación
As axudas concedidas no marco desta convocatoria deberán ser destinadas integramente polos beneficiarios para sufragar o custo da formación no idioma elixido, así como os gastos da viaxe (ida e regreso) e da estancia no estranxeiro (entendendo como tales gastos de estancia os de aloxamento, manutención e seguro). As estancias terán unha duración mínima de 4 semanas e máxima de 12 semanas, de acordo cos demais requisitos esixidos pola presente convocatoria.

A axuda concedida será proporcional ao número de semanas de estancia no estranxeiro e obedecerá ao seguinte esquema: 
- Programas de 4 semanas: 2.000 euros
- Programas de 6 semanas: 3.000 euros
- Programas de 8 semanas: 4.000 euros
- Programas de 10 semanas: 5.000 euros
- Programas de 12 semanas: 6.000 euros

Prazo: ata o 31 de agosto de 2019

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx


Bolsas Freigeist en Alemaña

As Bolsas Freigeist son axudas destinadas a mozas e mozos de calquera país do mundo que investiguen no marco de calquera campo do coñecemento. O obxectivo estas bolsas é facilitar a implementación de proxectos de investigación extraordinarios, por iso, nesta edición convocáronse entre dez e quince axudas para realizar investigacións en universidades ou institucións de investigación alemás.

Cada bolsa poderá estenderse ata un período máximo de cinco anos, e a contía económica que recibirá cada investigador variará en función do campo de investigación e a experiencia profesional de cada candidato.

Requisitos: estar en posesión dun título de doutoramento que fose obtido durante o últimos cinco anos. E tamén é obrigatorio que a investigación se integre desde o principio no marco dunha universidade ou institución de investigación alemá.

Prazo: 10 de outubro de 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowshipsSubvencións Do Programa "Corpo Europeo De Solidariedade" Para O Ano 2019

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións no marco do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" para o ano 2019.

O obxecto do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" é incentivar a participación dos mozos/as e as organizacións en actividades de solidariedade accesibles e de gran calidade como medio de contribuír a reforzar a cohesión, a solidariedade, a democracia e a cidadanía en Europa, respondendo ao mesmo tempo os desafíos da sociedade e fortalecendo as comunidades, cun empeño especial en promover a inclusión social, principalmente a través do voluntariado.

Na guía do programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por Acción a ter en conta.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes Accións:
a) voluntariado
b) prácticas e empregos
c) proxectos de solidariedade

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.
- 7 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019, e para acordos de colaboración en materia de voluntariado (acordos específicos para 2019 no contexto do contrato marco de colaboración 2018-2020).
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020

Máis información no BOE do 26 de decembro de 2018

www.erasmusplus.injuve.es


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 65 invitados conectado
Banner