Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 Bolsas para cursar estudos non universitarios e universitarios

O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

1. Ensinos postobrigatorios e superiores non universitarios:
a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
c) Ensinos artísticos profesionais.
d) Ensinos deportivos.
e) Ensinos artísticos superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
j) Formación Profesional básica.

2. Ensinos universitarios:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
b) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao.

Os prazos para presentar a solicitude:

a) O 15 de outubro de 2018, inclusive, para os estudantes universitarios.
b) O 1 de outubro de 2018, inclusive, para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web 
www.mecd.gob.es mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información no BOE do 16 de agosto de 2018 e en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

 

Prazas dispoñibles de Galeuropa 2018

 

Ainda está a tempo de participar en Galeuropa 2018!!, xa sabes, axudas económicas para realizar prácticas formativas non laborais en empresas/entidades públicas ou privadas de países europeos.

Consulta aquí as convocatorias de concellos e de asociacións: http://xuventude.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8825

 

Cursos Preparatorios Para Os Certificados De Lingua Galega, Celga

 

A Consellería de Educación convoca, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.
Os cursos preparatorios poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
Cada curso terá unha duración de 60 horas lectivas.
Inscrición: 
www.eoidigital.com/preinslinguagalega 
prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 2 ata o 11 de xaneiro de 2019, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

Máis información no DOG do 14 de agosto de 2018 e en http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga

 

Axudas Para Máster Universitario En Galicia

A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2018/19.

Requisitos:

a) Estar en situación de desemprego na data de publicación desta orde.
b) Ter rematados os estudos universitarios que lle dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.
c) Estar matriculado/a no curso académico 2018/19 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos.
d) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia polo menos nos dous últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria.
e) Estar inscrito/a como demandante de emprego durante un período igual ou superior a 180 días no ano inmediatamente anterior contado ata o último día de prazo para a presentación de solicitudes.
f) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

 

Contía da axuda: 
A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de outubro de 2018

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A

Máis información no DOG do 22 de agosto de 2018 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
http://www.edu.xunta.es

Bolsas De Colaboración De Estudantes En Departamentos Universitarios

O Ministerio de Educación  convoca 2.356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais.

A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €.

Requisitos:
Poderán solicitar bolsas colaboración os estudantes universitarios que no curso 2018-2019 estean matriculados de último curso de estudos de Grao ou de primeiro curso dun Máster universitario oficial e que, entre outros requisitos académicos, obtivesen como nota media nos seus estudos a que se sinala a continuación para cada unha das ramas de titulacións oficiais:
7,25 puntos para a rama de Enxeñería e Arquitectura ou Ensinos Técnicas
7,70 puntos para as ramas de Ciencias ou Ciencias Experimentais e para Ciencias Sociais e Xurídicas
7,80 puntos para a rama de Ciencias da Saúde
8,00 puntos para a rama de Artes e Humanidades

A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es  no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» e enviala antes do 18 de setembro de 2018.
Máis información no BOE do 11 de agosto de 2018 e en 
https://www.mecd.gob.es

 

Bolsas De Formación Para Titulados/As En Ciclos Formativos De Acuicultura

 

A Consellería do Mar convoca bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as nos ciclos formativos de acuicultura; e 4 bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para a realización de prácticas de produción de cría de bivalvos

Requisitos:
Alumnos/as titulados/as como técnicos/as medios en Operacións de Cultivo Acuícolas/técnicos/as medios en Cultivos Acuícolas e/ou técnicos/as superiores en Produción Acuícola/técnicos/as superiores en Acuicultura.

prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 20 de setembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en  
https://sede.xunta.es co procedemento PE601C
Máis información no DOG do 20 de agosto de 2017 e en 
https://mar.xunta.gal/

LER MÁIS...LER MÁIS...

Formación Práctica En Oficinas De Turismo No Estranxeiro

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en Londres, París, Berlín, Os Ánxeles, São Paulo, Bruxelas, Cantón e Milán durante os anos 2018 e 2019.

O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2018 e 2019 cunha duración máxima de 10 meses

Requisitos:
Estar en posesión dun grao universitario ou titulación homologada equivalente (calquera). O título achegado non poderá ser anterior ao 31 de decembro de 2014.

Linguas:
a) Galego: os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
b) Outras linguas:
b.1) Para as bolsas de Londres, París, Berlín, Os Ánxeles, Milán, e São Paulo deberase acreditar o coñecemento da lingua oficial do país.
b.2) Para a bolsa de Bruxelas deberase acreditar o coñecemento das linguas francesa ou inglesa.
b.3) Para a bolsa de Cantón deberase acreditar o coñecemento das linguas chinesa ou inglesa.

O nivel de coñecemento acreditarase mediante o título da escola oficial de idiomas ou outras institucións oficiais dentro do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) e será o seguinte:
– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Berlín, Os Ánxeles e París.
– Nivel B2 en francés ou inglés para a bolsa de Bruxelas.
– Nivel B2 en chinés ou inglés para a bolsa de Cantón.
– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de São Paulo e Milán.

Dotación:
Londres: 28.735,90 €
París: 22.960,60 €
Berlín: 21.658,60 €
São Paulo: 28.735,90 €
Os Ánxeles: 24.451,70 €
Bruxelas: 28.735,90 €
Cantón: 24.451,70 €
Milán: 22.030,60 €
Na dotación de cada unha das bolsas están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro médico, de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de setembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.es co procedemento TU981B
Máis información no DOG do 10 de agosto de 2018 e en 
http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfono: 981 547 406
enderezo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

LER MÁIS...

Prácticas Retribuídas No Comité Europeo Das Rexións

 

Período de inscrición De o 01/04/2018 a o 30/09/2018

O Comité Europeo das Rexións oferta anualmente prácticas remuneradas cunha duración de cinco meses, para graduados universitarios, co obxectivo de poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos nunha institución da Unión Europea. As prácticas realizaranse na tempada de primavera, do 16 de febreiro ao 15 de xullo de 2019. (Ao longo do ano, abrirase outro período de prácticas correspondente á tempada de outono).

Cada bolseiro será asignado a un departamento específico do polo que a natureza do traballo que desempeñe durante o período de prácticas dependerá da unidade na que se lle asigne. Os interesados deberán enviar as súas solicitudes víaonline, a través do formulario de inscrición habilitado na páxina web de o CDR, dispoñible en inglés, francés ou alemán.

Convoca: Comité Europeo das Rexións ( CDR)

Requisitos Poderán participar todas aquelas persoas que cumpran cos seguintes requisitos:

Ser nacional dun dos Estados Membros da Unión Europea ou dalgún dos Estados candidatos á adhesión.

Completar polo menos un primeiro ciclo dun curso de educación superior e obter unha titulación ao finalizar o prazo de inscrición.

Ter coñecementos avanzados en unha de as linguas oficiais da Unión Europea e coñecementos medios dalgunha outra lingua de traballo (francés ou inglés).

Más Información

Correo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Axudas Para Alumnado Con Necesidade Específica De Apoio Educativo

 

O Ministerio de Educación convoca axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019.
a) Axudas directas para o alumnado que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 27 de setembro de 2018 inclusive.
Máis información no BOE do 14 de agosto de 2018 e en 
www.mecd.gob.es


 

Prácticas Retribuídas No Comité Europeo Das Rexións

 

Período de inscrición De o 01/04/2018 a o 30/09/2018

O Comité Europeo das Rexións oferta anualmente prácticas remuneradas cunha duración de cinco meses, para graduados universitarios, co obxectivo de poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos nunha institución da Unión Europea. As prácticas realizaranse na tempada de primavera, do 16 de febreiro ao 15 de xullo de 2019. (Ao longo do ano, abrirase outro período de prácticas correspondente á tempada de outono).

Cada bolseiro será asignado a un departamento específico do polo que a natureza do traballo que desempeñe durante o período de prácticas dependerá da unidade na que se lle asigne. Os interesados deberán enviar as súas solicitudes víaonline, a través do formulario de inscrición habilitado na páxina web de o CDR, dispoñible en inglés, francés ou alemán.

Convoca: Comité Europeo das Rexións ( CDR)

Requisitos Poderán participar todas aquelas persoas que cumpran cos seguintes requisitos:

Ser nacional dun dos Estados Membros da Unión Europea ou dalgún dos Estados candidatos á adhesión.

Completar polo menos un primeiro ciclo dun curso de educación superior e obter unha titulación ao finalizar o prazo de inscrición.

Ter coñecementos avanzados en unha de as linguas oficiais da Unión Europea e coñecementos medios dalgunha outra lingua de traballo (francés ou inglés).

Más Información

Correo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Prácticas Comité Europeo de las Regiones


 

 Curso De Monitor/A De Tempo Libre En Santiago De Compostela E Rianxo

 

A Escola de tempo libre Ana Mogas organiza un curso de Monitor/a de Tempo Libre en Santiago de Compostela e Rianxo

Datas: 

- Santiago: 14 (por la tarde), 15 y 16 septiembre 2018 (25 horas)
- Santiago: 12 (pola tarde), 13 e 14 de outubro 2018 (25 horas)
- Santiago: 9 (pola tarde), 10 e 11 de novembro 2018 (25 horas)
- Santiago: 7 (pola tarde), 8 e 9 de decembro 2018 (25 horas)
Lugar: Centro social “Xoan XXIII”, R/Castiñeiros s/n, Santiago de Compostela
Prezo: 350€  (si alguén ten problemas para costear o curso, habrá becas dispoñibles.

Máis información na Escola de tempo libre Ana Mogas
Teléfonos: 669 361 250 e 981 866 518

LER MÁIS...

 

Curso De Monitor/A De Tempo Libre En Santiago De Compostela

 

Durante as fins de semana dos meses de setembro, outubro, novembro e decembro de 2018, a Escola de Tempo Libre Don Bosco realizará un Curso de Monitor/a de Tempo Libre.

Datas da parte teórica:
Setembro: 22, 23, 29 e 30
Outubro: 6, 7, 20, 21, 27 e 28
Novembro: 3, 4, 17, 18, 24 e 25
Decembro: 1, 2, 15 e 16

Horarios: De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Prezo: 250 €

http://www.cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos/211-curso-de-monitor-a-de-tempo-libre-outono-inverno-2018Axudas Urxentes Para Evitar Os Cortes De Subministración Eléctrica E De Gas

 

A Xunta de Galicia convoca axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables.
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de decembro de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento IN414D e tamén en https://axudascortes-subministracion.xunta.gal 
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2018 e na Dirección Xeral de Enerxía, teléfono 981 957 024
http://ceei.xunta.gal  e no correo  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

  

Incentivos Á Contratación De Mulleres Desempregadas

A  Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca incentivos á contratación de mulleres desempregadas.

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para os contratos indefinidos iniciais realizados con mulleres desempregadas.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.gal co formulario TR305A.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018
Máis información no DOG do 27 de xuño de 2018 e en http://emprego.ceei.xunta.gal

 

 

Axudas Para Novos Emprendedores

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos subvencionables:
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas.

Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 500.000 €, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.
c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
1ª convocatoria: ata o 27 de xullo de 2018
2ª convocatoria: do 30 de xullo ata o 25 de outubro de 2018.
As solicitudes tramitaranse en http://www.tramita.igape.es e en https://sede.xunta.galco formulario IG406F
Máis información no DOG do 25 de xuño de 2018 e en http://www.igape.es/es

 

Adestramento En Habilidades Sociais E De Comunicación Para A Mocidade

 

A Escola Galega de Administración pública convoca o curso Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade.

Destinatarios:
Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración Institucional que traballa no ámbito da mocidade.

Modalidade: Presencial. Santiago de Compostela: 11, 13, 18 e 20 de setembro 2018
Horario: Das 9.30 ás 14.30 horas 
Lugar: Centro coordinador de información xuvenil 
Proba final: 20 de setembro de 2018, 13.30 horas

Máis información no DOG do 26 de xuño de 2018

Matrícu

la: https://egap.xunta.gal/matricula/login.php


Convocadas Bolsas Colexios Do Mundo Unido 2017

 

A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, convoca estas bolsas para estudar dous cursos de Bacharelato Internacional nalgún dos seus centros polo mundo.
A bolsa está valorada en 47.500 euros e poden estudiar en Canada, Estados Unidos, Costa Rica, Singapur, China, Reino Unido, ete.
Para solicitar as prazas é necesario estar estudando 4º ESO ou 1º Bacharelato.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de novembro.
Máis información: www.colegiosmundounido.es

 

“Depointegra Xove”

 

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no proxecto “Depointegra Xove” co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O proxecto está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación.
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia.
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes).

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que se ofrece
- Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- 27 itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en idiomas, TIC e ofimática, inserción laboral, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais e grupais

Cando
Os itinerarios vanse levar a cabo durante o ano 2018.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- Deza
- O Morrazo
- O Baixo Miño
- O Salnés
- Caldas

Itinerarios formativos

Máis información
Correo-e: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 986 804 100, extensións 40708 e 40851


Axudas Ao Emprego Autónomo E Á Contratación Indefinida

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F)

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

  

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 36 invitados conectado
Banner