Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 

 Bolsa De Formación Da Fundación Galicia Europa

A Fundación Galicia Europa convoca unha bolsa de formación para persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación.

Requisitos:
1. Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
2. Ser natural de Galicia, ser fillo/filla de galegos ou acreditar a súa residencia en Galicia polo menos desde os dous anos anteriores á publicación da convocatoria e nivel B2 nalgunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Posuír un título universitario de grao, licenciatura, enxeñaría ou equivalente. Os estudos conducentes a obtención do título deberon terse rematado dentro dos seis anos anteriores ao da publicación da convocatoria.
4. Posuír un nivel B2 ou superior en lingua inglesa.

O programa formativo da bolsa terá unha duración de 12 meses.
lugar de desenvolvemento das bolsas será a oficina da FGE en Bruxelas e poderanse realizar tamén breves períodos formativos nas dependencias da Axencia Galega de Innovación (Gain) en Santiago de Compostela ou onde esta indique.

importe total da bolsa distribuirase do seguinte xeito:
a) Retribución bruta (pagamento ao bolseiro): 15.949,08 €.
b) Axuda de desprazamento para gastos de viaxe (pagamento ao bolseiro): 1.100 €.
c) Seguridade Social: 490,92 €

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario PR770M
prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2019
Máis información no DOG do 30 de xaneiro de 2019 e en http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu

 

Axudas Para Estudos Universitarios Por Causa Sobrevida


A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2018-2019, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta, situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar, vítimas de violencia de xénero, vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2018/19. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño de 2019.
c) Estar matriculado, no curso académico 2018/19, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado a quen lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 multiplicada por 1,50.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
-Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación estará aberto ata o 28 de febreiro de 2019.
-Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2019.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 28 de xaneiro de 2019 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso De Director/A De Campos De Traballo En Santaigo De Compostela

A Escola de Tempo Libre Don Bosco de Santiago de Compostela convoca un curso de Director/a de Campos de Traballo.

Requisitos
Estar en posesión do título de director/a de actividades de tempo libre e ter experiencia como director/a do equipo de animación de alomenos, nun campamento de 15 días.
Datas: 11, 12, 17, 18 e 19 de maio de 2019
Horarios: De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Total prazas: 25 alumnos

Prezo:200€. Taxas de expedición de título non incluídas.
50 horas teóricas e 14 días de prácticas nun campo de traballo (tras superar a parte teórica).
Títulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude Participación e Voluntariado.

Lugar: CENTRO XUVENIL DON BOSCO
R/ BELVÍS Nº 2-SANTIAGO DE COMPOSTELA
TELÉFONO: 981 582243

http://cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos/198-curso-de-director-a-de-campos-de-traballo-3

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Ocio E Tempo Libre En Santiago De Compostela

A Escola de Tempo Libre Don Bosco de Santiago de Compostela convoca un curso de monitor/a de tempo libre

Requisitos
- Ter cumplidos os 18 anos no inicio do curso
- Ter rematado a Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Xuño: 26, 27 e 28
Xullo:
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26.
Horario: 9:00H-14:00H e 16:00H-21:00H
Total prazas:  25 alumnos
Prezo: 250€ .Tasas de expedición de título non incluídas.
Lugar: CENTRO XUVENIL DON BOSCO
R/BELVÍS Nº 2-SANTIAGO DE COMPOSTELA
TELÉFONO: 981 58224

 

Bolsa Para O Máster Europeo En Lexicografía

Erasmus  Mundus (EMLex) convoca bolsas para realizar o Máster Europeo en Lexicografía o próximo curso académico 2019-2020.
Son un total de 15 bolsas para cursar estes estudos nunha universidade durante dous anos, tendo que pasar un semestre no exterior.

Entre as universidades participantes:  Université de  Lorraine,  Universidade  do  Minho,  Universidade de Santiago de Compostela,  Universita degli Studi Roma Tre ou Károli  Gáspár Református  Egyetem (Budapest), entre outras.

As bolsas pódense solicitar ata o día 1 de marzo de 2019 e están dotadas coa cantidade de 1.000 euros ao mes durante toda a duración do programa de formación, percibíndose durante un máximo 24 meses.

Os bolseiros tamén poden recibir unha contribución polos gastos de viaxe e instalación. Desta maneira, os bolseiros residentes nun país deste programa recibirán a cantidade de 1.000 euros por ano para os gastos de viaxe, mentres que os bolseiros residentes nun país socio e cunha localización de menos de 4.000 quilómetros da institución coordinadora percibirán a cantidade de 2.000 euros por ano para gastos de viaxe máis 1.000 euros en concepto de gastos de instalación.

Pola súa banda, os bolseiros residentes nun país socio cunha localización de 4.000 quilómetros ou máis da institución coordinadora obterán a cantidade de 3.000 euros por ano para gastos de viaxe máis 1.000 euros para afrontar os custos de instalación. Ademais, a bolsa inclúe outros posibles custos que se produzan durante os estudos como a taxa de matrícula, seguro de saúde ou eventos culturais, entre outros.

https://www.emlex.phil.fau.eu/erasmus-mundus/information-for-students/

 

Bolsas De Posgrao No Estranxeiro Da Fundación Barrié


A Fundación Barrié convoca 10 Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.

Requisitos: 
Ter a nacionalidade española.
Ter vinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase unicamente nos seguintes supostos: 
a) Candidatos/as nados/as en Galicia 
b) Persoas candidatas cun proxenitor nado en Galicia 
c) Persoas candidatas empadroadas en calquera dos concellos de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
Estar en posesión dun título superior expedido por unha universidade española ou estranxeira (homologado polo Ministerio de Educación). Tamén poderán solicitar a bolsa os/as candidatos que estean cursando o seu último ano durante o curso académico 2018-2019.
Os/as solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título de Máster, que se desenvolvan de maneira presencial, continua, a tempo completo e no estranxeiro.

Dotación:
A dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán total ou parcialmente, por esta orde, aos seguintes conceptos:
1. Matrícula do programa no centro de destino
2. Dotación inicial única de 1000 € para gastos de viaxe e instalación
3. Asignación mensual de 1.600 € en concepto de aloxamento, manutención

prazo para solicitar as becas estará aberto ata as 14:00 h do 4 de febreiro de 2019

http://www.fundacionbarrie.org/files/WEBFB/2018-12/3-10-23-42.44.BASES_BPE_2019.pdf

 

Cursos de idiomas en Europa durante o verán 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019, do alumnado universitario matriculado no curso 2018/19 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia co obxecto de coñecer a lingua dese país.

As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2019, ambos inclusive.
dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 1000 €.

Requisitos:
Estar matriculado no curso 2018/19, como mínimo en 50 créditos, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos en 30 de setembro de 2018.
O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluíndo as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2019.
As solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.es co procedemento ED416A
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2019 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Bolsas para estudar Húngaro

A través do Instituto Balassi é posible estudar Húngaro nas 23 delegacións que este instituto ten abertas en 21 países diferentes.

http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/

 

Bolsas para estudar en Francia

O Ministerio francés de Asuntos Exteriores concede bolsas do goberno francés para cursar estudos, realizar prácticas ou estancias lingüísticas en Francia. Os Servizos de Cooperación e Acción Cultural das embaixadas e dos consulados xerais de Francia no estranxeiro conceden a maioría destas bolsas.

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/estudiar-en-francia/estudiar-en-francia-becas/

 

 

Bolsas para estudar en China

O Ministerio de Educación da República Popular China convoca todos os cursos, entre outras, bolsas para cidadáns españois

Oficina de Asuntos Educativos da Embaixada dea República Popular China en España
Tel: 913 883 988
E-mail:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.campuschina.org/scholarships/index.html

 

 

Bolsa De Formación En Estudos Relacionados Co Dereito Administrativo Na EGAP

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP convoca unha Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Requisitos:
Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en economía.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770F
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de febreiro de 2019

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 25 de xaneiro de 2019

 

 

Bolsas En Actividade Comercial

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación para o ano 2019.
O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2010 ou posterior.
Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 14.300 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos por mes.
prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 8 de febreiro de 2019 e deben tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 8 de xaneiro de 2019 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 525 e no correo   Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

 

Bolsas para aprender idiomas en Indonesia

O Goberno de Indonesia convoca as bolsas  Darmasiswa destinadas a estudantes interesados en aprender o idioma oficial bahasa e profundar na arte e a cultura deste país asiático.

As axudas poderanse gozar durante o próximo curso 2019/2020 nalgunha das 71 institucións oficiais de educación superior de Indonesia e cubrirán un período dun ano completo.

Os aspirantes elixidos recibirán unha asignación mensual que oscilará entre as 2.950.000 rupias (uns 230 euros) e as 2.550.000 rupias (uns 180 euros), en función da cidade de destino que escolla cada un.

Ademais disto, todos os estudantes terán dereito a recibir o aloxamento e o transporte durante o programa de orientación previo ao goce destas bolsas e que terán lugar na capital, Iacarta, durante o mes de agosto, segundo recollen as bases desta convocatoria.

Para poder aspirar a unha destas bolsas é necesario proceder dun país que manteña relacións diplomáticas con Indonesia, así como ter estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Tamén é obrigatorio ter unha idade mínima de 17 anos e unha máxima de 35 anos no momento de solicitar estas bolsas, e contar con estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Así mesmo, o dominio do inglés é outro dos requisitos indispensables para poder acceder a unha destas axudas, xa que a maioría de institucións de educación superior do país imparten as súas clases neste idioma.

prazo para as Bolsas Darmasiswa: 1 de marzo. (Convócanse todos os anos)

http://embajadaindonesia.es/now-open-darmasiswa-scholarship-20192020/

 

 

Bolsas Freigeist en Alemaña

As Bolsas Freigeist son axudas destinadas a mozas e mozos de calquera país do mundo que investiguen no marco de calquera campo do coñecemento. O obxectivo estas bolsas é facilitar a implementación de proxectos de investigación extraordinarios, por iso, nesta edición convocáronse entre dez e quince axudas para realizar investigacións en universidades ou institucións de investigación alemás.

Cada bolsa poderá estenderse ata un período máximo de cinco anos, e a contía económica que recibirá cada investigador variará en función do campo de investigación e a experiencia profesional de cada candidato.

Requisitos: estar en posesión dun título de doutoramento que fose obtido durante o últimos cinco anos. E tamén é obrigatorio que a investigación se integre desde o principio no marco dunha universidade ou institución de investigación alemá.

Prazo: 10 de outubro de 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships

 

Máster ou doutoramento en áreas de Arte ou Ciencias Sociais na Universidade de Lancaster

A Universidade de  Lancaster convoca bolsas para realizar un máster ou doutoramento nas áreas relacionadas coa arte e as Ciencias Sociais no curso 2019-2020.

A convocatoria –que tamén está aberta a outras disciplinas como estudos de teatro, antropoloxía social, socioloxía ou traballo social, historia ou estudos relixiosos, entre outros-, diríxese aos estudantes internacionais interesados en cursar estudos que permitan obter unha mestría, mestría seguida de doutoramento ou doutoramento nesta universidade.

Estes programas deberán cursarse a tempo completo ou parcial no curso académico 2019-2020 en calquera departamento da Facultade de Artes e Ciencias Sociais desta universidade en calquera das áreas anteriormente mencionadas

Prazo: 1 de marzo de 2019 (convócanse todos os anos)

https://www.lancaster.ac.uk/arts-and-social-sciences/study/postgraduate/funding/faculty-postgraduate-scholarships/

 

Máster en EE.UU.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2019-2020.

As persoas solicitantes han de estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2015. Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2017-2018 non poderán participar na convocatoria. O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.

Outros requisitos:
Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con residencia en España,
Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE.UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación  predoctoral en EE.UU.
Non finalizar ningún doutoramento.
Non gozar unha bolsa  Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
Excelente coñecemento do idioma inglés.
Acreditar solicitar a admisión para os estudos de máster nunha universidade de EE.UU.

Contía:
Dotación mensual de 2.220 €.
Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000 €.
Dotación de 1.500 € para gastos de viaxe de ida e volta, financiada con cargo á Comisión  Fulbright.
Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria

prazo de presentación de solicitudes será desde o 22 de xaneiro de 2019 ata as 14 horas do 12 de febreiro de 2019

Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/formacion/becas-master-humanidades-eeuu.html

Curso para ser profesor de formación vial

A Dirección Xeral de Tráfico (DGT) convoca un Curso para obter o certificado de aptitude de profesor de formación vial. O curso, que terá carácter teórico e práctico, constará de dúas fases: unha de ensino a distancia e outra de formación presencial no centro onde o curso se celebre.

As quendas da fase de presencial terán lugar nas Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia e Zaragoza.

Proba previa de selección: 
As persoas aspirantes serán sometidas a unha proba previa de selección que consistirá na realización de dúas probas eliminatorias, unha teórica e outra práctica. 
A proba teórica, que versará sobre normas relativas a condutores, vehículos e circulación, sinais reguladores da circulación e cuestións de seguridade vial, terá carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado ao efecto, a un cuestionario de 30 preguntas, seguindo un sistema de elección múltiple.
A proba práctica versará sobre técnica e dominio da condución e circulación en vías abertas ao tráfico, e terá unha duración mínima de 25 minutos.
Requisitos:
Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.
Ser titular do permiso de condución da clase B que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, polo menos, cunha antigüidade mínima de dous anos.
Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para a obtención dun permiso do grupo 2.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.
Máis información no BOE do 9 de xaneiro de 2019 e en www.dgt.es

 

Curso avanzado de especialización orquestral

A Escola de Altos Estudios Musicales de Galicia convoca un curso avanzado de especialización orquestral título propio de posgrao da Universidade de Santiago de Compostela.

Ofertase 18 prazas:
Violín 6 
Viola 2 
Violonchelo 2
Contrabaixo 1 
Oboe 1 
Frauta 1
Clarinete 1 
Fagot 1 
Trompa 1
Trompeta 1 
Percusión 1

Beneficiarios: Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de titulación superior.
Requisitos:
a) Idade: Poderán inscribirse aqueles candidatos nacidos a partir do 1/10/89
b) Estar en posesión do título de Grao Superior ou certificación de estudos que corresponda e que acredite a finalización dos estudos musicais ou ben que se encontre en trámites de finalización. Neste último caso, o alumno deberá posuír a condición de titulado superior antes do 31 de decembro de 2019.
Duración do curso: O programa terá unha duración total dun ano académico, dende o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de xuño de 2020.
Inscrición: As solicitudes poderán presentarse ata o día 23 de maio de 2019 a través da páxina web www.eaem.es

Máis información en www.eaem.es


Subvencións Do Programa "Corpo Europeo De Solidariedade" Para O Ano 2019

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións no marco do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" para o ano 2019.

O obxecto do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" é incentivar a participación dos mozos/as e as organizacións en actividades de solidariedade accesibles e de gran calidade como medio de contribuír a reforzar a cohesión, a solidariedade, a democracia e a cidadanía en Europa, respondendo ao mesmo tempo os desafíos da sociedade e fortalecendo as comunidades, cun empeño especial en promover a inclusión social, principalmente a través do voluntariado.

Na guía do programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por Acción a ter en conta.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes Accións:
a) voluntariado
b) prácticas e empregos
c) proxectos de solidariedade

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.
- 7 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019, e para acordos de colaboración en materia de voluntariado (acordos específicos para 2019 no contexto do contrato marco de colaboración 2018-2020).
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020

Máis información no BOE do 26 de decembro de 2018

www.erasmusplus.injuve.es

..

Curso De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Vigo

A Escola de Tempo libre e Animación Sociocultural Don Bosco convoca en Vigo un curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre
Datas: do 10 de xullo ao 5 de xullo de 2019
Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 de luns a venres
Lugar: Colexio María Auxiliadora, Salesianos de Vigo
Teléfono 986 225 662

 

Formación Para Menores De 30 Anos

Xan 02, 2019

Máis información:

Departamento de Formación e Orientación Laboral
Teléfono: 981 574 922 (Santiago de Compostela)
Correo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Bolsas De "La Caixa"

A Obra Social "La Caixa" convoca bolsas de posgrao en Europa, en América do Norte e a zona de Asia-Pacífico, e bolsas de doutoramento e posdoctorado en España e Portugal.

Bolsas de Doutoramento INPhINIT Incoming. 35 bolsas de doutoramento para mocidade investigadora de todas as nacionalidades, para a realización de estudos de doutoramento nos centros españois acreditados cos distintivos Severo Ochoa ou María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III ou unidades portuguesas cualificadas como “excelentes” ou “excepcionais” pola  Fundação para a  Ciência e a  Tecnologia. Esta modalidade céntrase exclusivamente nas disciplinas STEM: ciencias da vida e a saúde, ciencias experimentais, física, química e matemáticas.  Solicitudes: ata o 6 de febreiro de 2019.

Bolsas de Doutoramento INPhINIT Retaining. 30 bolsas de doutoramento para  jovénes investigadores de todas as nacionalidades para levar a cabo estudos de doutoramento en calquera disciplina e en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.  Solicitudes: ata o 27 de febreiro de 2019.

Bolsas Posgrao en América do Norte e Asia-Pacífico. 45 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de América do Norte (Estados Unidos ou Canadá) e en universidades da zona Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China). Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten, en función do interese do tema e a valía do candidato, os proxectos  predoctorales de investigación científica e técnica.  Solicitudes: ata o 20 de marzo de 2019.

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo

 

Axudas Complementarias A Erasmus+

A Consellería de Educación convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/19.

As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses.
As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+:
a) De 195 euros/mes para un país de destino do grupo 1.
b) De 165 euros/mes para un país de destino do grupo 2.
c) De 125 euros/mes para un país de destino do grupo 3.
A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de febreiro de 2019.
Máis información no DOG do 2 de xaneiro de 2019 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Axudas para crear empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades
non agrícolas en zonas rurais.

Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio retallista de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de marzo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2019 e en http://www.tramita.igape.es

 

Depointegra Xoven

 A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no programa "DepoIntegra Xoven" co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo a mocidade en situación de desemprego que non participa nos sistemas de formación ou educación
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 29 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que ofrecen
- Axuda económica diaria para as persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- Itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en inglés, informática, busca de emprego, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais

Cando
Os itinerarios levaranse a cabo durante os primeiros meses do ano 2019.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- O Salnés

https://www.depo.gal/depointegra-xoven

 

Bolsas De "La Caixa"

A Obra Social "La Caixa" convoca bolsas de posgrao en Europa, en América do Norte e a zona de Asia-Pacífico, e bolsas de doutoramento e posdoctorado en España e Portugal.

Bolsas de Doutoramento INPhINIT Incoming. 35 bolsas de doutoramento para mocidade investigadora de todas as nacionalidades, para a realización de estudos de doutoramento nos centros españois acreditados cos distintivos Severo Ochoa ou María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III ou unidades portuguesas cualificadas como “excelentes” ou “excepcionais” pola  Fundação para a  Ciência e a  Tecnologia. Esta modalidade céntrase exclusivamente nas disciplinas STEM: ciencias da vida e a saúde, ciencias experimentais, física, química e matemáticas.  Solicitudes: ata o 6 de febreiro de 2019.

Bolsas de Doutoramento INPhINIT Retaining. 30 bolsas de doutoramento para  jovénes investigadores de todas as nacionalidades para levar a cabo estudos de doutoramento en calquera disciplina e en calquera universidade ou centro de investigación de España ou Portugal.  Solicitudes: ata o 27 de febreiro de 2019.

Bolsas Posgrao en América do Norte e Asia-Pacífico. 45 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de América do Norte (Estados Unidos ou Canadá) e en universidades da zona Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China). Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten, en función do interese do tema e a valía do candidato, os proxectos  predoctorales de investigación científica e técnica.  Solicitudes: ata o 20 de marzo de 2019.

 

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo

 

Bolsas Erasmus XL

 

Banco Santander, Crue universidades españolas e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades lanzan o programa de Bolsas Santander Erasmus dirixido a todos os estudantes das universidades españolas e que entregará 5.152 bolsas a beneficiarios das axudas Erasmus+.

O obxectivo do Programa é axudar aos estudantes universitarios que obtivesen unha Erasmus+ de estudos ou prácticas para o curso académico 2019/2020, fomentando deste xeito a mobilidade e formación no ámbito da Unión Europea.

As bolsas divídense en tres modalidades:
- 152 bolsas de Excelencia de 3.200 euros cada unha, para os 152 mellores expedientes académicos, os cales obtivesen unha bolsa  MECD ou posúan un Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- 2.000 bolsas de 500 euros cada unha para apoiar a túa estancia Erasmus.
- 3.000 axudas de 150 euros cada unha para apoiar a túa mobilidade.

Os beneficiarios das dúas primeiras modalidades de bolsa recibirán un Plan de Orientación Laboral para desenvolver capacidades imprescindibles no mundo laboral.

duración da bolsas é entre seis meses e un ano.

Prazo:  ata o 28 de febreiro de 2019

https://www.becas-santander.com/program/5b50549700a734001ff2901b

 

Curso De Monitor/A De Tempo Libre En Santiago De Compostela

 

A Escola de Tempo Libre Don Bosco de Santiago de Compostela convoca un curso de monitor/a de tempo libre para os meses de febreiro, marzo, abril e maio e que se desenvolverá en modalidade de fins de semana

Requisitos
Ter cumplidos os 18 anos no inicio do curso
Ter rematado a Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Datas da parte teórica:
Febreiro: 9, 10, 16, 17, 23, 24
Marzo: 9, 10, 16, 17, 23, 24
Abril: 6, 7, 13, 14, 27, 28
Maio: 4, 5

Horarios:  De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00

Total prazas:  25 alumnos
Prezo:  250€ .Tasas de expedición de título non incluídas.
O curso consta de 200 horas teóricas. Será necesario superar 150 horas de práctica unha vez realizada a parte teórica para poder obter a titulación.
Títulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.
O curso pode incluír:  12 horas de curso de manipulación de alimentos (formación on-line)

http://cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos

 

Depointegra Xoven

 

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no programa "DepoIntegra Xoven" co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O programa está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo a mocidade en situación de desemprego que non participa nos sistemas de formación ou educación
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes)

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 29 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que ofrecen
- Axuda económica diaria para as persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- Itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en inglés, informática, busca de emprego, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais

Cando
Os itinerarios levaranse a cabo durante os primeiros meses do ano 2019.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- O Salnés

https://www.depo.gal/depointegra-xoven


Curso De Monitor/A De Tempo Libre En Santiago De Compostela

 

A Escola de Tempo Libre Don Bosco de Santiago de Compostela convoca un curso de monitor/a de tempo libre para os meses de febreiro, marzo, abril e maio e que se desenvolverá en modalidade de fins de semana

Requisitos
Ter cumplidos os 18 anos no inicio do curso
Ter rematado a Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Datas da parte teórica:
Febreiro: 9, 10, 16, 17, 23, 24
Marzo: 9, 10, 16, 17, 23, 24
Abril: 6, 7, 13, 14, 27, 28
Maio: 4, 5

Horarios: De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00

Total prazas: 25 alumnos
Prezo: 250€ .Tasas de expedición de título non incluídas.
O curso consta de 200 horas teóricas. Será necesario superar 150 horas de práctica unha vez realizada a parte teórica para poder obter a titulación.
Títulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.
O curso pode incluír: 12 horas de curso de manipulación de alimentos (formación on-line)

http://cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos

 

600 cursos online gratis de 190 universidades do mundo

No portal da Ciencia Galega, GCIENCIA, recompilan 600 cursos online gratis que lanzan 190 universidades do mundo.  

 Universidades de todo o mundo ofrecen seus cursos en liña de xeito gratuíto (ou polo menos parcialmente de balde). Estes cursos denomínanse MOOCS ou Cursos en liña masivos e abertos.

Neste enlace podes ver a recompilación de 600 cursos interesantes: https://www.gciencia.com/universidade/600-cursos-online/

 

Bolsas Erasmus XL

Banco Santander, Crue universidades españolas e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades lanzan o programa de Bolsas Santander Erasmus dirixido a todos os estudantes das universidades españolas e que entregará 5.152 bolsas a beneficiarios das axudas Erasmus+.

O obxectivo do Programa é axudar aos estudantes universitarios que obtivesen unha Erasmus+ de estudos ou prácticas para o curso académico 2019/2020, fomentando deste xeito a mobilidade e formación no ámbito da Unión Europea.

As bolsas divídense en tres modalidades:
- 152 bolsas de Excelencia de 3.200 euros cada unha, para os 152 mellores expedientes académicos, os cales obtivesen unha bolsa  MECD ou posúan un Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- 2.000 bolsas de 500 euros cada unha para apoiar a túa estancia Erasmus.
- 3.000 axudas de 150 euros cada unha para apoiar a túa mobilidade.

Os beneficiarios das dúas primeiras modalidades de bolsa recibirán un Plan de Orientación Laboral para desenvolver capacidades imprescindibles no mundo laboral.

duración da bolsas é entre seis meses e un ano.

Prazo: ata o 28 de febreiro de 2019

https://www.becas-santander.com/program/5b50549700a734001ff2901b


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 38 invitados conectado
Banner