Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 


Talento audiovisual galego

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) convoca subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras.

Modalidades
- Modalidade A: subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
- Modalidade B: subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 60 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
- Modalidade C: subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.

Persoas beneficiarias
- Poderán optar ás subvencións referidas nas modalidades A e B todas as persoas físicas residentes, cando menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, sempre que non realicen o proxecto para o que solicitan a subvención de xeito profesional.
- Poderán optar ás subvencións referidas na modalidade C os/as directores/as residentes, cando menos durante un ano previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea, que estean constituídos como produtora individual no momento de presentaren a solicitude.  

As solicitudes tramitaranse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento CT207E
prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 20 de xaneiro de 2020

Máis información no DOG do 20 de decembro de 2019 e en  http://www.agadic.gal

 

 

Concurso de Curtas Senda dos Faros

Política Lingüística e Educación convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros

Poderá participar con vídeos en lingua galega dunha duración máxima de 5 minutos o alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio) e ensinanzas especiais de grao medio.

1º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de proxección das curtas.
- Cheque-regalo de 600 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Figura e diploma acreditativo con mención ao primeiro premio
2º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Cheque-regalo de 400 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
 -Figura e diploma acreditativo con mención ao segundo premio
3º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos)
- Cheque-regalo de 200 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Figura e diploma acreditativo con mención ao terceiro premio
PREMIO DO PÚBLICO
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO Á MELLOR ACTRIZ
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO AO MELLOR ACTOR
- Figura e diploma acreditativo

O docente responsable dos vídeos galardoados co 1º, 2º e 3º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

A solicitude de participación formalizaraa a dirección do centro enviando o modelo a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
No asunto indicarase “Concurso Senda dos Faros” e o nome do centro.
Presentarase unha solicitude diferente para cada vídeo.

prazo para solicitar a participación no certame estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío dos vídeos será o 30 de marzo de 2020.

?O concurso ten como obxectivos:
- p
ór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda dos Faros
- dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa
- promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación
- favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes
- fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-20055.pdf

 

XXV premio nacional de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro

O Concello de Lalín (Pontevedra) -en colaboración coa Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, convoca o XXVº PREMIO NACIONAL DE XORNALISMO GASTRONÓMICO ÁLVARO CUNQUEIRO.

PRIMEIRA. Poderán tomar parte no devandito concurso os escritores, xornalistas e particulares que publicasen artigos, libros, entrevistas, reportaxes, viñetas, fotografías, comentarios, etc. -en galego ou en castelán- nos distintos medios de comunicación, sobre temas relacionados coa gastronomía galega, en particular, e a gastronomía, en xeral, nos últimos 2 anos. Tales traballos deben inscribirse de maneira obrigatoria en calquera dos xéneros xornalísticos, non poderán ter sido premiados anteriormente e non poderá ser premiado 3 anos consecutivos un mesmo autor. Ademais, poderán tomar parte os estudantes de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual que presenten os seus traballos académicos relacionados coa gastronomía.

SEGUNDA. Os traballos deberán ser presentados ben polo seu autor ou ben por terceiras persoas ou Entidades. As propostas que así o permitan deberán remitirse en formato dixital ao correo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  ou en soporte CD ou DVD ao enderezo postal do Concello de Lalín (Praza de Galicia, nº1, 36500-Lalín).
Para o envío por mail deberá indicarse no asunto do correo PARA O PREMIO DE XORNALISMO GASTRONÓMICO ÁLVARO CUNQUEIRO, así como a categoría á que concorre (xeral ou académica). En calquera caso, o envío deberá incluír, de maneira adxunta, o traballo a concurso, así como un escrito dirixido ao Alcalde- Presidente do Concello de Lalín co nome, datos persoais, teléfono de contacto, declaración responsable do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 13.1 e 13.2 da Lei Xeral de Subvencións, (conforme anexo publicado na páxina web www.lalin.gal) e currículo do autor (no seu caso, tamén da persoa que presenta o traballo).
No caso de libros ou outro soporte que así o requira tamén poderán presentarse de forma física a través do rexistro do Concello de Lalín (Praza de Galicia, nº1, 36500-Lalín), por correo ou de forma presencial. Neste caso deberán presentarse seis exemplares do traballo a concurso, así como un escrito dirixido ao Alcalde-Presidente do Concello de Lalín co nome, datos persoais, teléfono de contacto e currículo do autor (no seu caso, tamén da persoa que presenta o traballo).

TERCEIRA. O xurado nomeado para o efecto, que estará formado por xornalistas de medios de comunicación de Galicia e representantes das institucións colaboradoras, seleccionará os traballos que considere merecedores dos premios tendo en conta, en primeiro lugar, a súa calidade xornalística, pero tamén a súa difusión. Ademais, considerarase un mérito engadido a súa referencia ao Cocido de Lalín.
CUARTA. O prazo para a presentación dos traballos comenzará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria dos premios no BOP e
rematará o día 16 de xaneiro de 2020. En todo caso, se o envío se realizase por correo ordinario, terase en conta a data que figure no cuño postal.

QUINTA. Os premios, por importe total de 5.000 €
Os premios subdivídense nas seguintes categorías coa súa correspondente dotación económica.
a) Premio, dotado con 3.000 €, ao mellor traballo xornalístico presentado entre todas as categorías, ao que poderán concorrer os escritos publicados en medios de comunicación impresos; os libros, traballos, publicacións ou investigacións sobre gastronomía; os traballos xornalísticos emitidos en radios e televisións; as páxinas web con contidos dedicados á gastronomía ou os traballos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos.
b) Premio, dotado de 1.000 €, ao traballo xornalístico, que o xurado decida, presentado entre todas as categorías, ao que poderán concorrer os escritos publicados en medios de comunicación impresos; os libros, traballos, publicacións ou investigacións sobre gastronomía; os traballos xornalísticos emitidos en radios e televisións; as páxinas web con contidos dedicados á gastronomía ou os traballos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos.
c) Premio, dotado de 1.000 €, ao mellor traballo académico -prensa, radio, televisión e web dedicado á gastronomía presentado por alumnos de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual de toda a xeografía estatal co fin de potenciar aos novos valores da profesión xornalística.
Antes de proceder ao pagamento, a persoa premiada deberá presentar, no Rexistro do Concello de Lalín, unha declaración de atoparse ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social e a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). (conforme anexo publicado na páxina web www.lalin.gal).
Ao tratarse dun gasto de tramitación anticipada, a execución do gasto queda condicionada á existencia de crédito no orzamento do ano 2020.

SEXTA. Os traballos premiados poderán ser citados, se se trata de libros, ou reproducidos total ou parcialmente no caso de artigos xornalísticos ou traballos audiovisuais, polo Concello de Lalín, facendo constar sempre o nome do seu autor. Ademais, os participantes no concurso renuncian a reclamar as copias ou os exemplares presentados.

SÉTIMA. O xurado reunirase para, unha vez revisados todos os traballos seleccionados, emita o fallo que se dará a coñecer publicamente nun acto programado ao efecto con anterioridade á celebración da LII Feira do Cocido.

OITAVA. A entidade organizadora poderá esixir a identificación da personalidade dos premiados, que, salvo causas de forza maior suficientemente acreditadas, deberán recoller os premios no acto que se organice ao efecto. A organización resérvase o dereito a convocar aos premiados en calquera das categorías para formar parte do xurado na seguinte edición.

NOVENA. O feito de participar no concurso significa a aceptación das presentes bases -cuxa interpretación última corresponde aos membros do xurado- tanto polos
autores como polos presentadores, e considérase que existe acordo mutuo entre ambos, cando non sexan a mesma persoa.

DÉCIMO. Os traballos académicos presentados polos estudantes de xornalismo, publicidade e comunicación deberán estar acreditados academicamente por un docente do centro de estudos. O Concello de Lalín reservarase os dereitos legais de utilización do traballo gañador na categoría de estudantes.

  

Se es orixinal, es de libro

O concurso "Se es orixinal, es de libro" é unha das iniciativas do programa "É de Libro", organizado polo Centro Español de Dereitos  Reprográficos (CEDRO).

Este concurso propón a elaboración de traballos de investigación orixinais, realizados por estudantes de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional, sobre un tema do seu interese: música, ciencia, literatura, arte, natureza, historia, cinema, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías, matemáticas...

Os traballos poderanse presentar a concurso en todas as linguas oficiais de España. Presentaranse unicamente en formato dixital en liña. Para iso os autores publicarán o seu traballo nalgunha plataforma da súa elección (web ou blogue propio en  Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot…; plataformas de publicación en liña, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi,  VoiceThread, Youtube, Tumblr...) e comunicarán aos organizadores do concurso a dirección URL na que está aloxado.

Establécense tres categorías de premios:
- 1º e 2º de ESO.
- 3º e 4º de ESO.
- Bacharelato / ciclos formativos de grao medio.

En cada unha destas categorías premiarase a mellor investigación de Ciencias e a mellor investigación de Humanidades.

Requisitos
Estudantes de ESO, Bacharelato ou ciclos formativos de Grao Medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.

Premios
- Para cada un dos alumnos gañadores:  un cheque regalo de 60 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para cada un dos profesores que coordinasen as investigacións gañadoras:  un cheque regalo de 100 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para centros:  un cheque regalo de 300 euros para a compra de libros para a biblioteca escolar dos centros gañadores.

prazo de presentación de traballos estará aberto ata o 27 de marzo de 2020

Todos os participantes recibirán un diploma dixital, enviado ao profesor coordinador, no que se certificará a súa participación no concurso. Os equipos cuxos traballos fosen designados como finalistas (ata dez por cada categoría) recibirán unha mención especial do xurado. 

http://www.esdelibro.es/docs/default-source/2020_documentos/edl_bases_2020.pdf?sfvrsn=12

 

30º Concurso Fotográfico "Camiños de Ferro"

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca o 30º Concurso Fotográfico "Camiños de Ferro" co obxectivo de fomentar a creatividade no ámbito do ferrocarril. O concurso fotográfico "Camiños de Ferro" segue sendo fonte de inspiración e creatividade para todos os amantes do tren e da fotografía. Este certame converteuse nun dos máis prestixiosos, a nivel nacional e internacional, e é moi valorado polos profesionais e afeccionados ao mundo da fotografía.

Cada concursante presentará un máximo de tres fotografas individuais ou unha serie fotográfica relacionadas co mundo do ferrocarril. As fotografías serán inéditas e só poderán ser presentadas polos seus propios autores.

Preseleccionaranse un máximo de 150 obras, entre fotografías individuais e series, coas que se realizarán exposicións en formato dixital.

As obras preseleccionadas deberanse presentar en formato papel para optar á selección e aos premios. As fotografías individuais poderán ter unha mancha de imaxe libre, nun papel cun formato mínimo de 24x30 cm e máximo de 40x60 cm. O tamaño total das series non poderá exceder de 90x45 cm (horizontal ou vertical).

Seleccionaranse 70 fotografías finalistas, que se publicarán nun catálogo e expoñeranse nos lugares que a Fundación estime de interese.

As fotografías enviaranse ata o 21 de xaneiro de 2020 en formato dixital a través do formulario da páxina web do certame (jpg máximo 1,5 MB). As series estarán formadas por tres, catro ou cinco fotografas, montadas nun único ficheiro.

Poden optar ao Premio Autor Novo fotógrafos de ata 25 anos cumpridos durante 2019.

Dotación
4.000 euros do primeiro premio
2.000 do segundo premio
1.200 para o autor novo
catro accésits de 300 euros.

Máis Información: https://ffe.es/caminosdehierro/informacion/PDF_bases/30CH-Bases.pdf

 

Consumópolis15: Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?


O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e a Comunidades Autónomas organizan o concurso escolar Consumópolis15: Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?

O obxectivo do concurso é promover a reflexión, de forma consciente, crítica e solidaria, sobre distintos aspectos do consumo responsable mediante a realización das actividades que se propoñen nas dúas partes das que consta o concurso

A participación no Concurso materializarase a través das actividades que deberán desenvolver os concursantes no portal de Internet Consumópolis, www.consumopolis.es

O equipos deberán ser inscritos polo docente coordinador directamente no portal de Internet de Consumópolis.

Participantes: escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do territorio nacional en calquera dos seguintes  niveis:
a) Nivel 1: Quinto e sexto cursos de Educación Primaria.
b) Nivel 2: Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Nivel 3: Terceiro e cuarto cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
A inscrición farase por equipos de 5 concursantes.

O período de inscrición dos equipos estará aberto ata o 14 de febrero de 2020.

Na primeira parte do concurso, os cinco integrantes do equipo deberán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis resolvendo diversas probas, de carácter pedagóxico e lúdico, que se presentarán aos participantes ao longo deste.
Os concursantes poderán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis ata o 23 de marzo de 2020.

Considérase que un equipo finalizou esta primeira parte e, por tanto, pode continuar coa súa participación no concurso e realizar a segunda parte, cando os cinco membros do equipo completasen o percorrido. Entenderase completado o percorrido polos participantes despois de realizar as seguintes probas: «Ordena as letras», «Catro imaxes para unha palabra», «O mellor dos catro», «Verdadeiro/Falso», «Boa memoria», «A foto escondida», «A cidade misteriosa» e «Cadea de preguntas». Todas estas probas son obrigatorias.

segunda parte, coa que se pretende fomentar o traballo en equipo, consiste no deseño, elaboración e presentación dun cómic que deberá incluír un ou varias mensaxes dirixidas a mozas do mesmo rango de idade e que apoie o lema da edición deste ano.

Unha vez superada estas dúas partes poderase participar na fase autonómica coa convocatoria que faga a Xunta de Galicia. Os gañadores de cada Comunidade pasarán á fase nacional.

Premios:
As Comunidades Autónomas organizadoras do Concurso establecerán os premios que se concederán aos respectivos gañadores autonómicos.
Os premios nacionais do Concurso consistirán nun ordenador portátil ou tableta para cada un dos cinco concursantes e o profesor que coordinase os equipos gañadores.
Ademais, recibirán un diploma acreditativo como gañadores.
Os centros educativos aos que pertenzan os equipos gañadores, recibirán un premio en metálico de 2000 € e un diploma acreditativo para o centro.

Máis información en www.consumopolis.es  e no BOE do 4 de outubro de 2019


XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

A Universidade de Málaga convoca o XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

O contido dos traballos presentados deberá versar sobre un tema relacionado cos estudos das mulleres, de xénero ou feministas, desde calquera disciplina científica.

Se se presentan Teses Doutorais e traballos de investigación, terán que ser relaborados en título, estrutura e contido para evitar duplicidades cos repositorios universitarios.
Os orixinais deberán ter unha extensión comprendida entre 150 e 300 páxinas, incluídas notas, bibliografía e apéndices, con  interlineado de espazo e medio. Enviaranse en formato PDF á dirección seguinte:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

prazo de recepción de orixinais finaliza o 12 de xaneiro de 2020.

Requisitos
Poderán concorrer cantas investigadoras e investigadores deséxeno, sempre que as obras sexan inéditas, escritas en español, incluídas as citas literais, non sendo premiadas noutros certames nin publicadas nin difundidas na súa totalidade en ningún soporte.

Dotación
- O XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent está dotado con 2.000 euros.
- O Seminario de Estudos Interdisciplinarios da Muller da Universidade de Málaga – S.E.I.M.-, en colaboración con  UMA Editorial, comprométese á publicación da obra gañadora na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en formato papel e en versión electrónica.
- Así mesmo, concederase un accésit de 1.000 euros, que tamén será publicado na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en papel e en soporte electrónico.

https://www.uma.es/media/files/bases-premio-victoria-kent-2019.pdf

 

 

Reporteiros na Rede

A Fundación Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede.

O concurso Reporteiros na Rede é unha proposta de ámbito nacional para fomentar a investigación e o uso da tecnoloxía. Os alumnos interesados poderán optar por participar nunha ou varias das temáticas, podendo usar unha das modalidades ou ambas.
Dirixido a:  profesores e alumnos de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos Básico e Medio. A idade máxima do alumnado será de 20 anos.
Os traballos pódense presentar en dúas modalidades: artigo escrito e vídeo.

Áreas temáticas:
Ciencia e tecnoloxía.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado co desenvolvemento do pensamento cinetífico e aboradar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía.
Mobilidade.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado coa mobilidade do futuro: intelixente, conectada e sustentable.
Educación financieira.  Traballos relacionados con coñecementos, habilidades, comportamentos, valores e aptitudes que permitan ás persoas tomar decisións financeiras na súa vida diaria.

Os obxectivos deste concurso son:
- Complementar a formación e a educación dos alumnos participantes a través do uso e manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC).
- Incentivar e adestrar aos estudantes no labor de investigación e na procura da información, dos coñecementos e conceptos necesarios para levar a cabo un traballo divulgativo aplicando a metodoloxía colaborativa e por proxectos.
- Mellorar a destreza do alumno no bo uso da internet como fonte de información útil para os seus estudos curriculares e outros coñecementos que complementen a súa formación.

Inscrición:  ata o 17 de xaneiro de 2020.

www.fundacionibercaja.es/reporterosenlared

  

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 8 invitados conectado
Banner