Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 XXX Premio De Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

 

O Concello de Dodro convoca a XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Poderán presentarse a este concurso os/as poetas de calquera nacionalidade, sempre e cando os traballos presentados estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non comprometidos con editorial algunha e non premiados nin presentados a outro concurso pendente de fallo no momento de enviar os orixinais a este certame, o cal se acreditará xuntando aos documentos unha declaración xurada, debendo ter unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800.
Os exemplares presentaranse, inescusablemente, por cuadriplicado, mecanografados, en papel tamaño DIN A-4, a dous espazos, soamente polo anverso, debidamente encadernados ao seguinte enderezo:

XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro
Tallós 32
15981 Dodro
A Coruña

Os traballos entregaranse sen identificar co nome do autor, e asinados cun pseudónimo e un lema. Nun sobre pechado detallarase o nome, apelidos, dni, declaración xurada da autoría e orixinalidade da obra, breve currículo, dirección e teléfono do autor. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e o lema. Así mesmo, remitirase no mesmo sobre un pendrive ou cd con copia orixinal.

prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 9 de novembro de 2017.
A dotación do premio será de 2.300 euros. 
O dito importe terá á súa vez o carácter de anticipo de dereitos de autor pola primeira edición da obra. O autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares da mesma.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2017 e en http://www.concellodedodro.org/

LER MÁIS...

XIV Concurso De Fotografía De Viaxes "Viaxarte 2017"

 

O concello da Coruña convoca o XIV Concurso de Fotografía de Viaxes "Viaxarte 2017"

Requisitos: 
Poderán participar as mozas e mozos residentes en España e que teñan unha idade comprendida entre os 15 e os 30 anos, -ambos incluídos-, na data de finalización de admisión de orixinais.
As persoas gañadoras de edicións anteriores do Concurso Viaxarte non terán opción a premio en ningunha das categorías.
Todas as fotografías deberán estar relacionadas co tema das 
experiencias viaxeiras.
As persoas concursantes deben ser as únicas titulares dos dereitos de autoría das fotografías presentadas e feitas legalmente.
As obras presentaranse a título individual, e deben ser orixinais e inéditas e non premiadas noutros concursos.
Establécense dúas
 modalidades de participación: fotografía individual e serie fotográfica. As persoas concursantes só poderán participar nunha das modalidades e poderán enviar, como máximo, 3 fotografías.
As fotografías terán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm e máximo de 40 x 50 cm, e deberán presentarse en soporte de cartón pluma ou similar. Non se admitirán composicións con cristal, e poderán ser realizadas en branco e negro ou en cor, en calquera técnica.
Tamén se presentará, en soporte dixital: a) unha copia da fotografía en formato de arquivo dixital JPEG/JPG e de dimensións mínimas de 1024 x 768, cun peso máximo de 5 Mb. b) un arquivo de texto en formato OpenOffice/Word dun máximo de 10 liñas, cun breve resumo da viaxe que motivou a fotografía (lugar, datas aproximadas da viaxe e algún breve comentario sobre ela).
Xunto coa/s fotografía/s, presentaranse 2 sobres pechados: a) un sobre ca ficha de inscrición, a fotocopia do DNI ou pasaporte. No caso de que a/o participante sexa menor de idade, a autorización do pai/nai/titor legal así como a copia do DNI da persoa que autoriza a participación. O modelo de dita autorización pode descargarse  desde aquí . b) outro sobre co CD/Pendrive cos arquivos dixitais solicitados. Na parte exterior de ambos sobres, só constará o título da fotografía ou serie de fotografías presentadas.

Prazo:
As fotografía poden presentarse ata o 4 de setembro de 2017 ás 13.30 horas.

Dotación: 
Os premios á mellor fotografía e á mellor serie fotográfica consistirán nunha viaxe para unha ou dúas persoas.
Viaxe para unha persoa: dunha semana, que se escollerá entre un país europeo.
Viaxe para dúas persoas: de 4 días, que se escollerá entre unha cidade europea.
Inclúen: voos, hotel 3/4 * con aloxamento e almorzo e seguro de asistencia de viaxe.

As persoas premiadas deberán iniciar a súa viaxe, antes do 31 de decembro de 2017, e os premios estarán suxeitos ás retencións fiscais que marque a lexislación vixente. O valor de cada premio deste concurso é de 1.100 euros.

As fotografías gañadoras, xunto cunha selección das presentadas ao certame, serán editadas nun catálogo. As fotografías presentadas ao concurso, que cumpran os requisitos expostos nas bases, serán expostas durante o mes de outubro no Fórum Metropolitano da Coruña. Ademais unha selección das fotografías serán editadas na web do CMIX, nas súas redes sociais, así como noutros medios de difusión dixitais.

As fotografías non premiadas poderán ser retiradas desde o final da exposición até o 30 de novembro de 2017.

Máis información no Centro Municipal de Información Xuvenil da Coruña
Teléfono 981 184 294
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.coruna.es/viaxarte

 

  

XIV Concurso De Fotografía De Viaxes "Viaxarte 2017" 

O concello da Coruña convoca o XIV Concurso de Fotografía de Viaxes "Viaxarte 2017"

Requisitos: 
Poderán participar as mozas e mozos residentes en España e que teñan unha idade comprendida entre os 15 e os 30 anos, -ambos incluídos-, na data de finalización de admisión de orixinais.
As persoas gañadoras de edicións anteriores do Concurso Viaxarte non terán opción a premio en ningunha das categorías.
Todas as fotografías deberán estar relacionadas co tema das experiencias viaxeiras.
As persoas concursantes deben ser as únicas titulares dos dereitos de autoría das fotografías presentadas e feitas legalmente.
As obras presentaranse a título individual, e deben ser orixinais e inéditas e non premiadas noutros concursos.
Establécense dúas modalidades de participación: fotografía individual e serie fotográfica. As persoas concursantes só poderán participar nunha das modalidades e poderán enviar, como máximo, 3 fotografías.
As fotografías terán un tamaño mínimo de 18 x 24 cm e máximo de 40 x 50 cm, e deberán presentarse en soporte de cartón pluma ou similar. Non se admitirán composicións con cristal, e poderán ser realizadas en branco e negro ou en cor, en calquera técnica.
Tamén se presentará, en soporte dixital: a) unha copia da fotografía en formato de arquivo dixital JPEG/JPG e de dimensións mínimas de 1024 x 768, cun peso máximo de 5 Mb. b) un arquivo de texto en formato OpenOffice/Word dun máximo de 10 liñas, cun breve resumo da viaxe que motivou a fotografía (lugar, datas aproximadas da viaxe e algún breve comentario sobre ela).
Xunto coa/s fotografía/s, presentaranse 2 sobres pechados: a) un sobre ca ficha de inscrición, a fotocopia do DNI ou pasaporte. No caso de que a/o participante sexa menor de idade, a autorización do pai/nai/titor legal así como a copia do DNI da persoa que autoriza a participación. O modelo de dita autorización pode descargarse  desde aquí . b) outro sobre co CD/Pendrive cos arquivos dixitais solicitados. Na parte exterior de ambos sobres, só constará o título da fotografía ou serie de fotografías presentadas.

Prazo:
As fotografía poden presentarse ata o 4 de setembro de 2017 ás 13.30 horas.

Dotación: 
Os premios á mellor fotografía e á mellor serie fotográfica consistirán nunha viaxe para unha ou dúas persoas.
Viaxe para unha persoa: dunha semana, que se escollerá entre un país europeo.
Viaxe para dúas persoas: de 4 días, que se escollerá entre unha cidade europea.
Inclúen: voos, hotel 3/4 * con aloxamento e almorzo e seguro de asistencia de viaxe.

As persoas premiadas deberán iniciar a súa viaxe, antes do 31 de decembro de 2017, e os premios estarán suxeitos ás retencións fiscais que marque a lexislación vixente. O valor de cada premio deste concurso é de 1.100 euros.

As fotografías gañadoras, xunto cunha selección das presentadas ao certame, serán editadas nun catálogo. As fotografías presentadas ao concurso, que cumpran os requisitos expostos nas bases, serán expostas durante o mes de outubro no Fórum Metropolitano da Coruña. Ademais unha selección das fotografías serán editadas na web do CMIX, nas súas redes sociais, así como noutros medios de difusión dixitais.

As fotografías non premiadas poderán ser retiradas desde o final da exposición até o 30 de novembro de 2017.

Máis información no Centro Municipal de Información Xuvenil da Coruña
Teléfono 981 184 294
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.coruna.es/viaxarte


V Premio Galicia De Fotografía Contemporánea

 

O Premio Galicia de Fotografía Contemporánea celebra este ano a súa quinta edición cos obxectivos de favorecer a creación artística actual e de dar a coñecer propostas de calidade dos autores e das autoras que están a traballar neste ámbito de expresión cultural.

Promovido polo festival Outono Fotográfico co apoio da Consellería de Cultura e Educación e da Deputación de Lugo, o certame ten por obxecto promover a fotografía contemporánea e as cuestións éticas que suscita, en xeral, a arte contemporánea respecto das formas de dominación e a imposición de límites ao pensamento. Así mesmo, pretende promover a creación dun espazo fotográfico en Galicia que complemente o creado durante máis de tres décadas polo Outono Fotográfico, mediante o incentivo de propostas de carácter visual-fotográficas, sen límite en canto á técnica ou á estética, por parte de autores e de autoras tanto nacionais como estranxeiros.

O galardón do certame está dotado con 8.000 euros, que se traducen na realización dunha exposición itinerante co traballo gañador, que se acompaña dun catálogo editado no marco da colección de libros de fotografía Outono Fotográfico. Concretamente, a mostra será inaugurada no marco do Festival Outono Fotográfico e poderá itinerar durante dous anos dentro da súa programación.

Características do proxecto a presentar
As/os autoras/es participantes deberán presentar un proxecto fotográfico realizado en calquera data comprendida entre setembro de 2007 e setembro de 2017, e que non fora subvencionado ou becado na súa totalidade anteriormente noutro certame, nin editado na súa totalidade en calquera soporte, con enteira liberdade respecto ao tema e á técnica.

Os proxectos enviaranse por correo ou por medio de calquera empresa de transporte a:
DIFUSORA DE LETRAS ARTES E IDEAS
PREMIO GALICIA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Rúa Bedoya, 5 – 1º drta.
32004 Ourense

O prazo para a presentación de obras permanecerá aberto ata o 15 de setembro de 2017.

Documentación a presentar en dous sobres diferentes pechados e cun lema común escrito no exterior de ambos seguido da letra A ou B:
Sobre A. O Proxecto: (Tanto o sobre como todo o seu interior non poderá ter o nome da autora ou autor)
1. Os/as autores participantes deberán entregar un dossier onde se debulle un proxecto fotográfico. Este dossier non terá unha extensión maior de 5 folios e presentarase en papel e en CD.
2. Ficha técnica do proxecto fotográfico, no anexo A, ao final destas bases, na que se inclúa o título do proxecto, sinopse do proxecto de non máis de 10 liñas, técnica, soportes, e calquera outro apuntamento relevante que defina o proxecto. Presentaranse tamén unha copia en papel e unha no mesmo CD.
3. Un portafolios con non menos de 15 imaxes do proxecto, onde se poderán facer breves apuntamentos a modo de pé de foto que vallan de aclaración ao xurado. As imaxes non superarán o tamaño de 20x30 cm. Dito portafolios presentarase tanto en formato dixital con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta), como en formato impreso.
4. Un segundo portafolios de non menos de dez imaxes de outros traballos, nun tamaño non superior a 20x30 cm. Dito portafolios presentarase só en formato dixital no mesmo CD, con 300 dpi e en JPG (comprimido en calidade alta).
Sobre B. Inscrición. Deberá estar pechado. So levará escrito no exterior o “lema” seguido da letra B, e deberá conter:
1. Impreso de participación debidamente cumprimentado e firmado que se atopa nas Bases. 
2. Fotocopia do D.N.I. ou Pasaporte.
3. Currículo da/o autora/or.

http://outonofotografico.com/pdf/V_Premio_Galicia_de_Fotografia_Contemporanea_Bases-gl.pdf


Unha Constitución Para Todos 2017

 

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Poderanse presentar os traballos con arranxo ás seguintes modalidades:
Modalidade A. 1.º a 3.º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4.º a 6.º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución.
Os traballos presentaranse en castelán
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2017
Máis información no BOE do 20 de xuño de 2017


Eustory 2017

 

A Real Maestranza de Cabalería de Rolda convoca Eustory 2017, de investigación do patrimonio histórico da túa zona.

Como participar?
BUSCA un tema próximo, que relacións coa túa contorna e o patrimonio histórico, sobre o que poidas investigar.
VERIFICA e ampla a información, pon a túa imaxinación a proba e pregúntache cómos e porqués de todo o descuberto.
CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que che axude a ordenar o material e a distribuír o tempo, centrándoche o máis posible.
DESCRIBE da forma máis clara toda esta información.
VALORA os resultados obtidos desde a túa perspectiva (contemporánea).
REFLEXIONA nun informe complementario sobre o procedemento que empregaches para a obtención de indicios, o que che chamou a atención do tema ou temas aos que che levou o teu traballo, as fases polas que pasaches e os aspectos da investigación que che resultaron especialmente fáciles ou difíciles.
INDICA no teu traballo a procedencia, coa referencia debida, das fontes: bibliográficas, archivísticas, fotográficas, audiovisuais, portais na internet, entrevistas e outras.
A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite  un traballo por persoa ou grupo.
O FORMATO é libre. Traballos escritos, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados...
Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo
DINOS O QUE APRENDICHES ao terminar de realizar o traballo. Redacta unhas conclusións.
EN RESUMO, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento,
onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupoou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.
O prazo para presentar obras estará aberto ata o día16 de agosto de 2017.

http://eustory.es/  

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 44 invitados conectado
Banner