Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 VI Premio Poesía Manuel Lueiro Rey (Fornelo De Montes)

 

A dotación deste premio é de 2.500 euros e o prazo de presentación das obras remata o 15 de novembro.
Máis Información: 
http://www.fornelos.com/actualidade/bases_VIpremio_poesia.pdf


Concurso De Creación Coñece O Teu Patrimonio

O concurso consistirá na realización dun vídeo co teléfono mobil que amose o patrimonio do Concello de Cerdedo-Cotobade

O tema do concurso “Coñece o teu patrimonio”, deberá plasmar a visión do patrimonio do Concello de Cerdedo Cotobade, como por exemplo:
Os espazos naturais: corredoiras, miradores, carballeiras, ….
A arqueoloxía: petroglifos, mámoas, ….
As tradicións, costumes e vida cotiá: festas, gastronomía, música, …
A arquitectura: relixiosa ou civil,…
E todo aquilo que se poida considerar dentro do obxecto do mesmo.

Poderán participar todas as persoas interesadas maiores de 14 anos ata 30 anos.
A participación neste concurso implica a aceptación de todas as bases. os participantes serán os únicos responsables de calqueira reclamación que polos dereitos de imaxe poideran realizar persoas que aparezcan nos videos.
Todos os traballos presentados pasarán a formar parte da propiedade do Concello de Cerdedo- Cotobade.
A entrega de premios realizarase nun acto público, ao que deberán asistir para recoller o premio e serán convocados previamente
Os participantes dan o seu consentimento para o tratamento de datos persoais no fichero do concello de Cerdedo– Cotobade

Ademáis de axustarse a tématica descrita, os vídeos deben de reunir os seguintes requisitos:
Realizarse un teléfono móvil
Ser unha obra orixinal e inédita
Debe tratarse dunha grabación de video, en ningún caso serán elexibles montaxes exclusivos de fotografías.
No caso de que se incluan diálogos ou narración de voz, deben subtitularse, para garantir a accesiblidade a persoas con problemas auditivos
Debe ter unha duración mínima de 5 minutos e máxima de 10 minutos
Realizarase en formato que permite e facilita a visualización e posterior montaxe
No caso de incluir banda sonora, debe de estar libre de dereitos de autor ou contar coa autorización explicita do detentor dos dereitos para o seu emprego na curta. Outra opción e crear música específicamente para a ocasión
Rechazaranse todas aquelas creacións que conteñan esceas violentas, sexistas, racistas ou que vulneren os dereitos fundamentais das persoas.


O  prazo de presentación dos vídeos e demais documentación será ata o 9 de outubro
Os vídeos deben presentarse de forma individual, igualmente se un mesmo participante presenta varios vídeos.
Finalizado o prazo de presentación, o Xurado reunirase para a visualización e valoración dos vídeos e realizará a proposta dos gañadores.

Deberán entregar no concello de Cerdedo – Cotobade, sede Carballedo un pen, que conterá
- o video
- e un documento en pdf cos datos do participante, antes do último día de prazo.
OU
Deberán enviar ao correo electrónico : 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  o video cun título e despois deberán entregar no Concello de cotobade un sobre pechado que teña o mesmo título e dentro os datos persoais, ou envíalo por correo postal a
Concello de Cerdedo- Cotobade
Chan, 11 Carballedo
36856 Cerdedo- Cotobade

Premios
Concederanse tres premios de carácter persoal e intransferible que consistirán en
Primeiro premio: 300 €
Segundo premio: 200 €
Terceiro premio: 100 €
A estes premios aplicaráselle a retención que sexa procedente
O pagamento dos premios será realizado ás persoas físicas que figuran na inscrición do concurso mediante transferencia bancaria.
Os gañadores deberán presentar, nas dependencias municipais, o certificado do premio correspondente entregado pola organización xunto co seu DNI e número de conta bancaria onde facer o ingreso do premio.

O fallo do xurado será publicado nas seguintes redes sociais:
http://concellodecotobade.com/ 
http://www.cerdedo.org/ 
www.facebook.com/XornadasCerdedoCotobade

   

Certamen 'Crea Joven San Bartolomé 2017'

Periodo de inscripción

Del 31/07/2017 al 01/12/2017

Información

El Ayuntamiento de San Bartolomé convoca el X Certamen Crea Joven 2017, en el que podrán participar todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, ambos inclusive.

El tema elegido para la realización de las obras será libre y la técnica utilizada en cada modalidad deberá ajustarse a las siguientes características:

  • Pintura: Las obras, se entregaran preparadas y convenientemente montadas para su exposición. Las medidas no serán superiores a 150x150 cm.
  • Escultura: Las obras no podrán exceder de 150 cm. en ninguna de sus dimensiones y tienen que estar convenientemente montadas para su exposición si requiriese de alguna forma estratégica de colocación.
  • Fotografía: Las fotografías pueden ser en blanco y negro o color, pudiendo presentar una serie o una sola fotografía, siendo su medida mínima de 30 cm. el lado menor. Las fotografías deben ser presentadas en soporte rígido y preparadas para su colocación en la exposición.

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras que deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas con anterioridad. Las obras pueden pertenecer a la misma o distinta modalidad. Deberán de presentarse en soporte rígido y debidamente montadas para su exposición.

El plazo de entrega de las obras estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2017 y se presentarán en el departamento de juventud, situado en la Casa Cerdeña (C/ Doctor Cerdeña Bethencourt,17) de lunes a viernes en horario de 08:30 a 13:30 horas.

Convoca

Ayuntamiento de San Bartolomé (Canarias). Concejalía de Cultura

Requisitos

Podrán participar en el X Certamen Crea Joven 2017 todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, ambos inclusive.

Dotación

Se otorgarán tres premios: primer clasificado: 1.000 euros. Segundo clasificado: 750 euros. Tercer clasificado: 500 euros.

Más Información

Más información www.sanbartolome.es


Concursos Europe Direct Cáceres 2017 'Piensa Europa'

 

Periodo de inscripción

Del 08/08/2017 al 20/10/2017

Información

Convocatoria de los XI Concursos Europe Direct Cáceres 2017 "Piensa Europa", en las modalidades de relato breve, fotografía, cómic infantil-juvenil, adulto.

El tema ha de tener una vinculación o relación con Europa, sea ésta como pretexto, argumento, circunstancias o escenario. Puede servir de inspiración u orientación la trayectoria y la experiencia europea acumuladas a lo largo de los 60 años que cumple la firma de los Tratados de Roma, que dieron inicio al mercado común y a la Comunidad Económica Eurpea.

El plazo de admisión de obras concluye el 20 de octubre de 2017.

Convoca

Europe Direct Cáceres. Ayuntamiento de Cáceres

Requisitos

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. En las categorías de relato breve y fotografía, han de ser mayores de edad. En cómic se establece una modalidad adulta y otra infantil-juvenil hasta 17 años.

Dirección

Centro Europe Direct Cáceres

Edificio Valhondo. Avda. de la Universidad, s/n

10003 Cáceres

europedirect.ayto-caceres.es

Dotación


31 Premios Tiflos, Fundación ONCE.

Premios de poesía, conto e novela en língua castelán, poderán concurrir escritores/as maiores de 18 anos. A data límite de entrega é o 31 de outubro.

máis información: whttp://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/en-marcha-la-nueva-edicion-de-los-premios-tiflos

 

 XXX Premio De Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

 

O Concello de Dodro convoca a XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Poderán presentarse a este concurso os/as poetas de calquera nacionalidade, sempre e cando os traballos presentados estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non comprometidos con editorial algunha e non premiados nin presentados a outro concurso pendente de fallo no momento de enviar os orixinais a este certame, o cal se acreditará xuntando aos documentos unha declaración xurada, debendo ter unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800.
Os exemplares presentaranse, inescusablemente, por cuadriplicado, mecanografados, en papel tamaño DIN A-4, a dous espazos, soamente polo anverso, debidamente encadernados ao seguinte enderezo:

XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro
Tallós 32
15981 Dodro
A Coruña

Os traballos entregaranse sen identificar co nome do autor, e asinados cun pseudónimo e un lema. Nun sobre pechado detallarase o nome, apelidos, dni, declaración xurada da autoría e orixinalidade da obra, breve currículo, dirección e teléfono do autor. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e o lema. Así mesmo, remitirase no mesmo sobre un pendrive ou cd con copia orixinal.

prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 9 de novembro de 2017.
A dotación do premio será de 2.300 euros. 
O dito importe terá á súa vez o carácter de anticipo de dereitos de autor pola primeira edición da obra. O autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares da mesma.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2017 e en http://www.concellodedodro.org/


Unha Constitución Para Todos 2017

 

O Ministerio de Educación convoca o concurso nacional Unha Constitución para todos

Poderanse presentar os traballos con arranxo ás seguintes modalidades:
Modalidade A. 1.º a 3.º de Educación Primaria.
Modalidade B. 4.º a 6.º de Educación Primaria.
Modalidade C. ESO e Formación Profesional Básica.
Modalidade D. Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
Convócase un premio por modalidade, que consistirá na entrega dun diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución.
Os traballos presentaranse en castelán
Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
Os traballos serán individuais.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de outubro de 2017
Máis información no BOE do 20 de xuño de 2017
 

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 41 invitados conectado
Banner