Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

XII Edición Do Premio Novos Máshumano

A Fundación máshumano, en colaboración co Instituto da Mocidade, Injuve, lanza a XII edición do Premio Novos máshumano, a través da cal convoca aos mozos para participar nunha transformación social e empresarial.

A convocatoria está aberta para mocidade de idades comprendidas entre 14 e 30 anos que poderán participar con ideas ou con proxectos empresariais xa postos en marcha, e con todo tipo de iniciativas que acheguen solucións ou ferramentas para dar solución aos retos expostos a través de tres categorías de participación:
 
Solucións para a innovación ao servizo do retail: Produtos sustentables, produtos e servizos que cubran necesidades sociais, ideas de negocio responsables no retail, etc.

Solucións para a integración de persoas con capacidades diferentes: Ferramentas para a mellora da calidade de vida e integración laboral de persoas con discapacidade, deseño de espazos accesibles, accesibilidade dixital, etc.

Solucións de empresas socialmente responsables, ONG´s e emprendemento social: plataformas e ferramentas de voluntariado corporativo, Responsabilidade Social Corporativa, iniciativas de emprendemento social, etc. Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sustentables que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, novos modelos de traballo baseados na flexibilidade, deseño de espazos e oficinas flexibles, etc.

As ideas, proxectos ou iniciativas poden presentarse ata o 31 de maio de 2017

Premio:
Formación e mentorización por parte de expertos e profesionais de entidades colaboradoras do programa. 
Participación nunha xornada con empresas e emprendedores expertos e talleres específicos de formación para aqueles equipos cuxos proxectos se atopen en avanzado estado de desenvolvemento. 
Servizo de incubación online mediante mentorización personalizada para os finalistas cuxos proxectos se atopen en fase de 'idea' ou sexan susceptibles de recibir a devandita axuda. 
Encontros con empresas. 
2.000 € en metálico para os gañadores de cada unha das categorías de participación establecidas. 
Acceso a outras iniciativas de emprendemento. 
Participación en evento final.

Máis información:
Fundación máshumano R/ Menéndez Pidal 6. Madrid 
Tel: 91 351 02 71
www.mashumano.org 
www.premiomashumano.com

 

XXI Edición Do Premio De Poesía Avelina Valladares

 

O Concello da Estrada e a Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares convocan a XXI Edición do Premio de Poesía Avelina Valladares

Poderán concorrer ao premio todas as persoas autoras, de calquera nacionalidade, que presenten os orixinais escritos en lingua galega e acordes coa normativa oficial vixente. Os textos presentados deberán ser inéditos.

Os orixinais presentaranse por quintuplicado acompañados dun CD, onde se incluirá a obra en formato PDF. O tema e a forma serán libres, mais os textos deberán contar cun mínimo de 300 versos e cun máximo de 800. Deberanse remitirao seguinte enderezo: 
XXI Premio de Poesía Avelina Valladares
Concello da Estrada
Praza da Constitución 1
36680 A Estrada
Pontevedra

prazo para presentar as obras estará aberto ata o 12 de maio de 2017

Con cada orixinal, que se deberá entregar baixo lema, xuntarase nun sobre pechado o nome completo, a copia do DNI, o enderezo e o teléfono do autor ou autora.

premio será de 2 000 €

http://www.aestrada.com/index.php/gl/inicio/43-news/novas/3660-premio-de-poesia-avelina-valladares

LER MÁIS...

VII Certame De Cinema OUFF Escola

O Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) convoca o VII Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 22.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2016-2017, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

Estabelécense dúas categorías:
A) Infantil e primaria
B) Outros niveis de ensino non universitario (agás as escolas oficiais de Imaxe e Son)

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Excluiranse os traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección e guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival www.ouff.org  antes do 3 de xullo 2017, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

As curtametraxes premiadas serán publicadas nos seguintes enderezos web:
www.ouff.org 
www.xunta.es/linguagalega/equipos_de_normalizacion_linguistica

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1.º Premio: seiscentos euros para o centro
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
Categoría B
1.º Premio: seiscentos euros para o centro.
2.º Premio: catrocentos euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: trescentos euros.
A entrega de galardóns realizarase no marco do 22º Festival de Cine Internacional de Ourense, no cal se proxectarán os traballos gañadores nas salas cinematográficas vinculadas ao Festival

Bases e ficha de inscrición:  http://www.ouff.org/bases-fichas-ouff-escola/

 

XXIV Certame Literario De Poesía E Narración Breve, Cambre 2017

 

O Concello de Cambre convoca o XXIV Certame Literario de Poesía e Narración Breve, Cambre 2017.
Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:
Categoría A: de 12 a 14 anos
Categoría B: de 15 a 18 anos
Categoría C: de 19 a 26 anos

Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco DIN-A4 e o tema libre.

Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.
Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño DIN-A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, por unha soa cara; paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e cinco copias nun sobre no que figure: XXIV CERTAME LITERARIO, o lema ou pseudónimo do autor ou autora, a categoría (A, B ou C) e a modalidade (narración ou poesía). Cada traballo presentado levará xunto un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos, e no interior, unha fotocopia do DNI, e a ficha de inscrición cuberta e asinada, que contén datos persoais e fiscais.

Os traballos poderán presentarse persoalmente ou ben seren enviados por correo ordinario a:
Concello de Cambre – Área de Cultura e Turismo
Río Barcés, 8 - 15660 Cambre

Haberá dous premios por categoría e modalidade:
Categoría A: 1º Premio: 173 € e 2º Premio: 128 €
Categoría B: 1º Premio: 218 € e 2º Premio: 150 €
Categoría C: 1º Premio: 300 € e 2º Premio: 173 €

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 10 de maio de 2017.
Máis información en no BOP da Coruña do 18 de abril de 2017 e en 
www.cambre.es

 

III Concurso De Fotografía Galicia, Auga E Literatura

 

A Voz de Galicia e VIAQUA convocan o III concurso de fotografía Galicia, Auga e Literatura

Pretendese que os escolares dean a súa visión fotográfica sobre pasaxes estelares ou momentos cume das grandes obras da literatura galega na que estea presente a auga. En concreto, preténdese conseguir unha visión fotográfica que contribúa a concienciar sobre o coidado do medio ambiente e da auga como recurso natural escaso.

As fotografías deberán ser inéditas, en B/N ou en cor e non poderán ser manipuladas por programas de tratamento de imaxe nin ser seleccionadas ou premiadas en calquera outro certame ou concurso.
Os profesores deberán coordinar e revisar os traballos dos alumnos, ademais de orientalos na súa elaboración. 
A imaxe irá acompañada dunha breve explicación do porqué do autor ou obra escollida. No documento, tamén se deberán indicar os datos do autor da fotografía (nome, apelidos, data de nacemento, centro escolar, email e teléfono) e o nome e apelidos do profesor responsable da supervisión do traballo

Ou xurado valorará a creatividade e a orixinalidade á hora de plasmar nunha fotografía a importancia do coidado do medio ambiente e a auga como recurso escaso; así como ou interese do traballo.

Modalidades:
Infantil: de 6 a 12 anos. 
Xuvenil: de 13 a 16 anos.
Profesor

Premios para cada modalidade (infantil/xuvenil/profesor):
1.º premio: Cámara de fotos dixital
2.º premio: Lote de libros de literatura galega
Profesor: Estancia dunha noite para dúas persoas en Hotel OCA Balneario Augas Santas & Golf Resort en Pantón. Ourense, en habitación dobre, en réxime de aloxamento e almorzo. Inclúe acceso básico ao circuito termal.

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o 5 de maio do 2017.

Os traballos deberán ser remitidos á seguinte dirección:
III Concurso de Fotografía "Galicia, Auga e Literatura"
A Voz de Galicia. Departamento de Márketing
Polígono industrial de Sabón
Avenida da prensa 84-85. 
15143 Arteixo
A Coruña

http://promociones.lavozdegalicia.es/concursofotografia/112016_bases.pdf

 

XXVIII Premio Literario Camilo José Cela De Narrativa

 

O Concello de Padrón convoca o XXVIII Premio Literario Camilo José Cela de narrativa

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografiados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con tipo de letra Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

O prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 15 de xullo de 2017 e enviarase a: 
Concello de Padrón
Rúa Longa n° 27
15900 Padrón.
A Coruña
Enviarase por quintuplicado, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, D.N.I, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor  ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

Premio: 1.500 €

Máis información na OMIX de Padrón, teléfono 981 811 329

 

II Concurso Musical Infantil “Quero Cantar”

 

A Deputación da Coruña convoca o II Concurso musical infantil “Quero Cantar”
 
Poderán participar todos os grupos musicais de ámbito galego que presenten e interpreten unha composición con letra e música orixinais e inéditas e que estean formados por rapaces e rapazas de acordo coas seguintes categorías
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluídas no límite de 12 participantes, haxa ata dúas persoas que superen o límite de idade.
Para a categoría B tamén se permite ata dúas persoas exentas do límite de idade.  

Premios:
5 primeiros clasificados en cada categoría:
Gravación en estudio do canción e edición no CD denominado Quero Cantar 17, (un cd por categoría).
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría:
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 20 de xuño de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de febreiro de 2017 e en 
www.querocantar.gal

   

 Concurso De Literatura “Contos Sobre Rodas”

2.- CONVOCANTE 
ALSA
3.- DESTINATARIOS
Aberto.
Idioma: Castelán.
4.- DATAS LÍMITE 
30/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN
Premio: 6.000 €.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas

 

XVII CONVOCATORIA DO CERTAME RELATOS CURTOS OS VIADUTOS

Multiusos da Xunqueira Paseo da Xunqueira s/n

Departamento de Xuventude

36800 Redondela

Premios:

Concederase un primeiro e un segundo premio dotados economicamente con 1.200 e 600 euros respectivamente. O Xurado poderá conceder, en base á calidade das obras, ata dous accésits que carecerá  de dotación económica. O premio vai acompañado da publicación das obras premiadas e, de ser o caso, dos accésits. A entrega de premios coincidirá coa presentación do libro dos relatos gañadores na presente edición. Terá lugar no mes de maio de 2017 nun acto que se convocará oportunamente.

Máis información na OMIX de Redondela  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Teléfono: 986 400 798

www.redondela.gal

 

Cooperativismo No Ensino 2017

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca ocertame cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades:
a) Debuxo, pintura, fotografía e/ou vídeo dirixida ao alumnado de infantil e primaria:
Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixida ao alumnado de educación secundaria obrigatoria:
Categoría E: alumnado do primeiro ciclo da ESO.
Categoría F: alumnado do segundo ciclo da ESO.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e ensinanzas de réxime especial:
Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo: Un único premio de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado.

Premios:
1. Modalidade de actividades artísticas dirixido aoalumnado de infantil e primaria, e á modalidade de actividades cooperativizadas, dirixido ao alumnado doscentros de secundaria:
Un premio ao mellor traballo de cada categoría:  2.000 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á realización dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
Un accésit por cada categoría: 1.000 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á realización dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
2. Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo para centros deformación profesional e ensinanzas de réxime especial:
Un único premio de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado.
Un accésit: 2.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.
Material audiovisual ou informático para o profesor ou profesora, ou o director ou directora dos proxectos finalistas, por un valor máximo de 500 €.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2017.
As solicitudes presentaranse enhttps://sede.xunta.es/no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2017 e en
http://www.cooperativasdegalicia.coop/

 

VI Certame de Audiovisual Escolar: IES Monte Carrasco 2017

O IES Montecarrasco en colaboración co Concello de Cangas convoca o VI Certame de Audiovisual Escolar: IES Monte Carrasco 2017

Obxectivos:
Establecer unha canle para compartir o audiovisual feito nas aulas.
Impulsar o coñecemento da linguaxe audiovisual e xerar un espírito crítico cara ás producións realizadas no ámbito do audiovisual.
Favorecer o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación e o recoñecemento do seu valor coma ferramentas para a expresión creativa e/ou didáctica.
Fomentar o traballo en equipo e o respecto polas creacións individuais.

Participantes:
Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ESO, Bacharelato e Formación Profesional de Galicia
durante o curso 2016-2017.

Requisitos:
1. Todos os traballos poden estar en calquera das linguas cooficiais do estado ou nas linguas estranxeiras que estean estudando.
2. Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados.
3. Os traballos poden ser de fición ou documental.
4. Os traballos poden ser de animación.
5. Duración libre, aínda que se recomenda até 20 minutos, créditos incluídos.
6. A temática será libre.
7. Quedarán excluídos aqueles traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
8. As obras presentaranse en soporte DVD por duplicado.
9. Os participantes poden presentar ata dúas obras por centro en cada categoría
10. Cada DVD non poderá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
11. Cada DVD irá identificado co título da obra, a duración, e o centro de ensino de procedencia.
12. De apareceren menores de idade, deberá contarse coa autorización paterna e/ou materna.

Inscrición no certame:
A inscrición formalizarase enviando por correo ordinario o cuestionario que aparece na páxina web do centro IES Monte Carrasco na sección de CERTAME AUDIOVISUAL ESCOLAR antes do 1 de maio de 2017, totalmente cuberta e asinada polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual, coa autorización da dirección e acompañado de dous DVDs.
Estes serán remitidos ao seguinte enderezo:
FESTIVAL DE CINE ESCOLAR: IES MONTE CARRASCO
Monte Carrasco, 2 Apto.185 
36949 Cangas
Pontevedra

Premios:
Mellor Audiovisual de Ficción
Mellor Audiovisual Didáctico (Documental)
Premio do Público
Accesits
O xurado do certame poderá conceder ata 3 Accesits a proposta dos departamentos didácticos. Os premios non son excluíntes de cara a gañar un ou máis accesits.

Máis información:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/node/198

 

 

 Premio de poesía 'Blas de Otero'

2.- CONVOCANTE

Concello de Bilbao ; Fundación Blas de Otero

3.- DESTINATARIOS

- Maiores de 18 anos.

- Idiomas: castelán ou eúscaro.

4.- DATAS LÍMITE

30/05/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Modalidades e premios:

- Eúscaro: 5.500 ?.

- Castelán: 5.500 ?.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=13

 

 Convocatoria tráiler de animación dun libro

 

O Centro virtual Ler.es, dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España (MECD) e dedicado ás alfabetizacións múltiples como ferramenta de coñecemento e aprendizaxe está a crear dun BIBLIOTRÁILER no que se recollan os mellores tráileres de animación baseados nunha obra literaria presentados polos centros docentes.

Obxectivos
Promover o desenvolvemento da competencia lingüística e a conciencia e expresións culturais a través das novas tecnoloxías, ademais da alfabetización audiovisual.
Axuntar o fomento da lectura co desenvolvemento de técnicas de animación e o uso das novas tecnoloxías.
Participantes

A convocatoria está dirixida a estudantes que cursen durante o período 2016-2017 algunha dos seguintes ensinos oficiais:
a) Terceiro Ciclo de Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Bacharelato.
A participación na convocatoria realizarase a través do centro docente no que o alumnado estea a cursar os seus estudos.

Requisitos dos proxectos.
1. En todos os casos, os proxectos serán orixinais e serían realizados durante o curso 2016-2017.
2. O proceso da realización do tráiler poderá seguir os pasos indicados na guía didáctica proposta (que se pode consultar en ler.es). Ao final da obra audiovisual deberá aparecer a modalidade de participación, o curso dos participantes e o nome do centro educativo.
3. O tráiler durará entre 30 e 90 segundos.
4. O formato dos vídeos pode ser AVI, MP4 ou MPEG.
5. Opcionalmente, o proxecto pode incluír medidas de atención á diversidade como a transcrición e subtítulos, así como entregar os materiais de preprodución en formato dixital.

Criterios de valoración
1. A calidade artística dos traballos, prestando especial atención ás técnicas de animación empregadas.
2. A calidade lingüística dos traballos, a súa capacidade de síntese e o guión literario.
3. A orixinalidade e creatividade ao explorar enfoques innovadores.

Prazo de presentación: Ata o 16 de maio de 2017.

Máis información: http://leer.es/documents/235507/525633/Bases+convocatoria+2016-2017/73ca9343-dff5-4362-8949-47d8cdfafafc

  

Eustory 2017

A Real Maestranza de Cabalería de Rolda convoca Eustory 2017, de investigación do patrimonio histórico da túa zona.

Como participar?
BUSCA un tema próximo, que relacións coa túa contorna e o patrimonio histórico, sobre o que poidas investigar.
VERIFICA e ampla a información, pon a túa imaxinación a proba e pregúntache cómos e porqués de todo o descuberto.
CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que che axude a ordenar o material e a distribuír o tempo, centrándoche o máis posible.
DESCRIBE da forma máis clara toda esta información.
VALORA os resultados obtidos desde a túa perspectiva (contemporánea).
REFLEXIONA nun informe complementario sobre o procedemento que empregaches para a obtención de indicios, o que che chamou a atención do tema ou temas aos que che levou o teu traballo, as fases polas que pasaches e os aspectos da investigación que che resultaron especialmente fáciles ou difíciles.
INDICA no teu traballo a procedencia, coa referencia debida, das fontes: bibliográficas, archivísticas, fotográficas, audiovisuais, portais na internet, entrevistas e outras.
A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite  un traballo por persoa ou grupo.
O FORMATO é libre. Traballos escritos, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados...
Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo
DINOS O QUE APRENDICHES ao terminar de realizar o traballo. Redacta unhas conclusións.
EN RESUMO, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.
O prazo para presentar obras estará aberto ata o día 16 de agosto de 2017.

http://eustory.es/

 

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede transcorre do 1 de decembro de 2016 ao 28 de abril de 2017. 
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web
 http://www.youtubeiras.gal/ 
Todos os vídeos participantes teñen que estar publicados na plataforma de vídeo Youtube (sen restricións de privacidade) antes do 28 de abril de 2017 coas etiquetas
 #youtubeiras #youtubeiros na descrición.
Poden participar todas as persoas maiores de 14 anos que queiran transmitir algún coñecemento e/ou opinar sobre algún tema que lles interese a través de vídeos autoproducidos.
Cada autor ou autora pode inscribir tantos vídeos como desexe. No momento da inscrición o autor ou autora debe escoller a categoría na que quere inscribir cada vídeo: vídeo-facermos ou vídeo-opinarmos.
A duración máxima de cada vídeo presentado é de
 5 minutos.
Os vídeos teñen que estar realizados en
 galego.
Os vídeos participantes deben estar licenciados baixo calquera das licenzas
 Creative Commons
Fican expresamente excluídos os traballos de índole comercial ou publicitaria e aqueles vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
A entrega dos premios realizarase nun acto público que se anunciará con antelación publicamente.

Establécense dúas categorías de participación segundo o contido:
Vídeo-facermos, Vídeo-titorial no que se mostran saberes e procesos de elaboración para que outra xente os poida aprender. Por exemplo, unha receita, un truco de maxia, o uso dun programa informático, manualidades…
Vídeo-opinarvos, Vídeo no que, de xeito argumentado, se expón unha opinión ou valoración arredor dun tema de interese. Por exemplo, sobre un libro, un filme, unha serie, sobre temas de actualidade, moda ou tendencias…

Premios:
Categoría Vídeo-facermos: 1.000 €
Categoría
 Vídeo-opinarvos: 1.000 €

Haberá catro mencións honoríficas:
Creatividade: 500 €
Eficiencia comunicativa: 500 €
Calidade educativa: 500 €
Calidade lingüística: 500 €

Criterios de valoración:
Enxeño e creatividade. Valorarase a orixinalidade da peza a nivel visual, sonoro, do propio contido e do xeito de transmitilo.
Calidade técnica da peza tanto a nivel visual como sonoro.
Eficiencia comunicativa do vídeo na transmisión do contido tanto a nivel oral como visual. Valoraranse as dotes interpretativas e o uso dos recursos propios da linguaxe audiovisual e a súa capacidade de incidencia no público.
Calidade lingüística. Valorarase o uso coidado e correcto da lingua en todas as súas variantes dialectais (calidade fonética, léxica, sintáctica, etc.)

http://youtubeiras.gal/bases

 

 Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede

 

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede transcorre do 1 de decembro de 2016 ao 28 de abril de 2017
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web http://www.youtubeiras.gal/ 
Todos os vídeos participantes teñen que estar publicados na plataforma de vídeo Youtube (sen restricións de privacidade) antes do 28 de abril de 2017 coas etiquetas #youtubeiras #youtubeiros na descrición.
Poden participar todas as persoas maiores de 14 anos que queiran transmitir algún coñecemento e/ou opinar sobre algún tema que lles interese a través de vídeos autoproducidos.
Cada autor ou autora pode inscribir tantos vídeos como desexe. No momento da inscrición o autor ou autora debe escoller a categoría na que quere inscribir cada vídeo: vídeo-facermos ou vídeo-opinarmos.
A duración máxima de cada vídeo presentado é de 5 minutos.
Os vídeos teñen que estar realizados en galego.
Os vídeos participantes deben estar licenciados baixo calquera das licenzas Creative Commons
Fican expresamente excluídos os traballos de índole comercial ou publicitaria e aqueles vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
A entrega dos premios realizarase nun acto público que se anunciará con antelación publicamente.

Establécense dúas categorías de participación segundo o contido:
Vídeo-facermos, Vídeo-titorial no que se mostran saberes e procesos de elaboración para que outra xente os poida aprender. Por exemplo, unha receita, un truco de maxia, o uso dun programa informático, manualidades…
Vídeo-opinarvos, Vídeo no que, de xeito argumentado, se expón unha opinión ou valoración arredor dun tema de interese. Por exemplo, sobre un libro, un filme, unha serie, sobre temas de actualidade, moda ou tendencias…

Premios:
Categoría Vídeo-facermos: 1.000 €
Categoría Vídeo-opinarvos: 1.000 €

Haberá catro mencións honoríficas:
Creatividade: 500 €
Eficiencia comunicativa: 500 €
Calidade educativa: 500 €
Calidade lingüística: 500 €

Criterios de valoración:
Enxeño e creatividade. Valorarase a orixinalidade da peza a nivel visual, sonoro, do propio contido e do xeito de transmitilo.
Calidade técnica da peza tanto a nivel visual como sonoro.
Eficiencia comunicativa do vídeo na transmisión do contido tanto a nivel oral como visual. Valoraranse as dotes interpretativas e o uso dos recursos propios da linguaxe audiovisual e a súa capacidade de incidencia no público.
Calidade lingüística. Valorarase o uso coidado e correcto da lingua en todas as súas variantes dialectais (calidade fonética, léxica, sintáctica, etc.)

http://youtubeiras.gal/bases

 

III Premio literario Nortear

 

O premio literario Nortear, Novos Escritores Norte de Portugal-Galicia, é unha iniciativa conxunta da Direção Regional de Cultura do Norte, da Consellería de Cultura e da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal.

Poden participar no premio Nortear todas as persoas nacidas e/ou empadroadas na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.
O premio literario versará sobre o xénero de relato curto.
Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa e Galega.
O premio terá unha dotación de 2000 €
As entidades promotoras comprométense ademais a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.

Presentación das obras
1. As obras deben ser inéditas e presentadas nunha copia en papel, en formato A4, e deben estar tamén acompañadas dun exemplar en formato dixital (Word, Pdf, Open Office ou formato aberto) entregado nun CD ou dispositivo de almacenamento de datos (pendrive ou similar).
2. As obras teñen que ser asinadas baixo un pseudónimo do autor.
3. As obras presentadas teñen que ser acompañadas dun sobre pechado, identificado co título da obra e o pseudónimo do autor (coincidente co
pseudónimo utilizado nas copias da obra) coa seguinte información:
a) nome completo; identificación fiscal; dirección completa; dirección de correo electrónico, teléfono fixo e móbil para contacto;
b) Declaración asinada polo/a participante mencionando/a de que a obra presentada ao concurso é orixinal e inédita
c) Autorización para a publicación da obra.
As obras participantes deben ser enviadas, por correo postal, a:

Agrupación Europea de cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal
Edificio CETMAR,
Rúa Eduardo Cabello, s/n
36208 BOUZAS – VIGO

O prazo para presentar relatos estará aberto ata o 30 de abril de 2017

http://www.cultura.gal/premio/27649

 

Premio Internacional de literatura dramática do Teatro Calderón de Valladolid.

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Teatro Calderón de Valladolid

3.- DESTINATARIOS

Para autores de calquera nacionalidade, con obras teatrais escritas en español.

4.- DATA LÍMITE

31/05/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As obras deben ser orixinais e inéditas e presentaranse en formato

dixital (CD ou pendrive)

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.tcalderon.com/program/otras_programacións/premio_literario/

 

Science without Border, certame de artes visuais para estudantes

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Living Oceans Foundation

3.- DESTINATARIOS

Para estudantes de entre 11 e 19 anos, de calquera país do mundo

4.- DATA LÍMITE

24/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

O tema central é Reef SuperSpecies (as súper especies dos

arrecifes). Os traballos serán en dúas dimensións e realizados en pintura, debuxo, lapis, rotulador, tinta ou óleo

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

https://www.livingoceansfoundation.org/assets/2013/06/SWB-Challenge-2017-.pdf

 

XVIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Xoven

 

A Fundaación Gloria Fuertes en colaboración con Edicións Torremozas, convocan este concurso dirixido a poetisas entre os 16 e os 25 anos, cunha extensión de versos entre 500 e 700.


 

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 7 invitados conectado
Banner