Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 Concurso para crear un videoxogo sobre a obra de Carlos Casares

 

A Fundación Carlos Casares vén de lanzar unha Game Jam na que pode apuntarse todo o mundo que desexe deseñar un videoxogo baseado nunha das obras de Carlos Casares.

Unha “Game Jam” é un evento de maratón onde, nun período de tempo pechado, ten que desenvolverse un videoxogo sobre un tema específico que se revela no momento de empezar o período de deseño. O período para apuntarse á Game Jam estará aberto ata o día 4 de decembro ás 23.59 horas, e o período de deseño durará 4 días, do 1 ao 4 de decembro.

Poden participar equipos formados de 1 a 3 persoas e o videoxogo pode presentarse en calquera idioma, aínda que é obrigatorio que teña unha opción de idioma en lingua galega. A actividade está subvencionada pola Deputación de Pontevedra, o Concello de Xinzo de Limia e a Xunta de Galicia. O tema concreto da Game Jam revelarase o día 1 de decembro.

A Fundación Carlos Casares establece un primeiro premio de 500€ e un segundo premio de 300€ para os equipos que, segundo o xurado da competición, acaden as mellores puntuacións en aspectos clave como xogabilidade, narrativa, adaptación do xogo ao tema proposto, orixinalidade, etc.

https://itch.io/jam/videoxogoeliteratura

 

III Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais 2021

O Concello de Brión convoca o IIIº Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais

Poderán optar ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten obra dramática inédita
e nunca antes premiada, sempre que estea escrita en lingua galega.

O premio será de 7.000 euros e a edición da obra gañadora, que correrá a cargo de Edicións Positivas.

O tema e a extensión da obra será libre. De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Casa da Cultura de Brión, Carballeira de Santa Minia nº 5, C.P. 15865, Brión (A Coruña).
Deberase indicar no exterior do sobre “Premio Laudamuco para Textos Teatrais”
Nun sobre anexo pechado deberá figurar, no exterior, o lema e conter, no interior, os datos persoais da autora ou autor: nome, apelidos, DNI, enderezo postal, número de teléfono, correo electrónico e currículo da autora ou autor.

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o día 12 de febreiro de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de novembro e en http://www.concellodebrion.org/

 

XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos"

A Fundación Caixa Rioxa e Bankia convocan o XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos", no que poderán participar todas aquelas persoas que teñan acreditada a súa residencia en España.

Os relatos terán que estar escritos en castelán. Deberán ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio, nin escrito nin dixital) e non premiados en calquera outro certame.

O tema terá que versar sobre zapatos. A extensión non será superior a 10 folios nin inferior a 4. Non se admiten máis de dous relatos por autor, mecanografados a dobre espazo, letra de corpo 12 tipo Estafes New  Roman, en formato  DIN A4.

Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo e sen firma, por correo postal e por correo electrónico, de forma mixta.

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 28 de febreiro de 2021 ata as 23:59 horas.

Concederase un único premio de 600 euros

https://fundacion-cajarioja.es/certamenes/relatos-con-zapatos/

 

I Concurso de Ensaios Universitarios sobre Avogacía e Dereitos Humanos

Con ocasión do VII Congreso de Dereitos Humanos da Avogacía Española, o Consello Xeral da Avogacía Española e a Fundación Avogacía, convocan o I Concurso de Ensaios Universitarios sobre Avogacía e Dereitos Humanos.

O tema e título do concurso é "O Acceso Universal á Saúde: un enfoque desde os Dereitos Humanos". Desta maneira a Fundación Avogacía Española quere involucrar e concienciar na protección e defensa de Dereitos Humanos aos futuros avogados e avogadas que se atopan formándose para converterse nos representantes da nosa profesión no futuro.

Poden participar todos os estudantes, maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, que sexan residentes en España e estean a cursar grao universitario ou máster no curso 2020-2021. O tema pódese expor desde calquera enfoque xurídico ou social e deben ter un máximo de 2.000 palabras.

Os requisitos formais para o envío dos artigos son os seguintes:
- Un máximo de 2.000 palabras.
- Tipo de Letra:  Arial.
- Corpo: 12, exceptuando títulos de epígrafes ou portadas.
- Texto xustificado.
- Sangría de 1´5 na primeira liña.
- Formato  PDF.

Cada autor poderá participar cun máximo dun artigo. A participación é de carácter individual. As obras han de ser orixinais e non poden ser premiadas noutro concurso. Valorarase especialmente a vinculación do texto aos retos, desafíos e reflexións das mesas do VII Congreso de Dereitos Humanos sobre a Defensa do Acceso Universal á Saúde que terá lugar o 9 e 10 de decembro en sede do Consello Xeral da Avogacía Española.

Os orixinais que queiran optar ao concurso poderán enviarse ata o 4 de decembro de 2020 ás 24 horas.

Haberá un primeiro premio dotado con 500 euros e un segundo premio que recibirá 250 euros. Ademais, o artigo gañador publicarase no número de decembro de revísta Avogacía Española.

Bases do concurso

 

 Premios de Poesía e Xornalismo Johán Carballeira

O Concello de Bueu convoca o XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira e o XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira

XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira

Poderán concorrer calquera persoa maior de idade que presente os seus orixinais escritos en lingua galega. Os textos, cuxa extensión deberá superar os 400 versos, terán que ser inéditos e non estar premiados en anteriores convocatorias do premio nin en ningún outro concurso de poesía (de suceder isto con posterioridade á presentación dos traballos, o/a autor/a deberá comunicarllo inmediatamente á organización).

A presentación dos traballos poderase facer mediante dúas formas:

En papel: De cada traballo teñen que presentarse 3 copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre espazo, numeradas e grampadas ou encadernadas. Estas deberán vir identificadas cun título e/ou lema. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, no seguinte enderezo:
Concello de Bueu
Rúa Eduardo Vincenti 8
36930 Bueu (Pontevedra).
No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase outro sobre pechado, identificado tamén con título e/ou lema, coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico, así como unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. O selo que certifique a data de envío deberá de ser visible.

En formato dixital: mediante CD que incluirá na cuberta “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, título da obra e un lema ou pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; nun arquivo de tratamento de texto Word, OpenOffice ou PDF. A obra presentarase baixo o sistema de plica polo que se enviará un sobre á parte en cuxo exterior conste: “XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira”, o título da obra e un lema ou o pseudónimo da persoa que sexa a súa autora; no interior incluirase o título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico, así como unha declaración xurada na que se manifeste que o seu relato é orixinal, inédito e non premiado con anterioridade en calquera outro concurso ou certame. O selo que certifique a data de envío deberá de ser visible.

O prazo de presentación dos orixinais estará aberto ata o 31 xaneiro de 2021.

O premio terá unha dotación única de 1.500 € e inclúe ademais a publicación da obra gañadora por parte do Concello de Bueu. A obra publicarase con Edicións Xerais de Galicia.

 

Premios extraordinarios nas ensinanzas de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño, correspondentes ao curso 2019/20.
Poderanse conceder ata seis premios extraordinarios, coa seguinte distribución: 3 na modalidade de Música, 1 na modalidade de Danza e 2 na modalidade de Artes Plásticas e Deseño.

Requisitos:
a) Ter finalizado as ensinanzas profesionais de Música, de Danza ou de Artes Plásticas e Deseño no curso 2019/20 en centros públicos ou privados autorizados de ensinanzas profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter obtido unha nota media igual ou superior a 8,75.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de novembro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311F
Máis información no DOG do 30 de outubro de 2020 e en www.edu.xunta.es

 

XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos"

A Fundación Caixa Rioxa e Bankia convocan o XIII Certame de Relato Breve "Relatos con Zapatos", no que poderán participar todas aquelas persoas que teñan acreditada a súa residencia en España.

Os relatos terán que estar escritos en castelán. Deberán ser orixinais e inéditos (non publicados en ningún medio, nin escrito nin dixital) e non premiados en calquera outro certame.

O tema terá que versar sobre zapatos. A extensión non será superior a 10 folios nin inferior a 4. Non se admiten máis de dous relatos por autor, mecanografados a dobre espazo, letra de corpo 12 tipo Estafes New  Roman, en formato  DIN A4.

Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimo e sen firma, por correo postal e por correo electrónico, de forma mixta.

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 28 de febreiro de 2021 ata as 23:59 horas.

Concederase un único premio de 600 euros

https://fundacion-cajarioja.es/certamenes/relatos-con-zapatos/

 

I Concurso de Ensaios Universitarios sobre Avogacía e Dereitos Humanos

Con ocasión do VII Congreso de Dereitos Humanos da Avogacía Española, o Consello Xeral da Avogacía Española e a Fundación Avogacía, convocan o I Concurso de Ensaios Universitarios sobre Avogacía e Dereitos Humanos.

O tema e título do concurso é "O Acceso Universal á Saúde: un enfoque desde os Dereitos Humanos". Desta maneira a Fundación Avogacía Española quere involucrar e concienciar na protección e defensa de Dereitos Humanos aos futuros avogados e avogadas que se atopan formándose para converterse nos representantes da nosa profesión no futuro.

Poden participar todos os estudantes, maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, que sexan residentes en España e estean a cursar grao universitario ou máster no curso 2020-2021. O tema pódese expor desde calquera enfoque xurídico ou social e deben ter un máximo de 2.000 palabras.

Os requisitos formais para o envío dos artigos son os seguintes:
- Un máximo de 2.000 palabras.
- Tipo de Letra:  Arial.
- Corpo: 12, exceptuando títulos de epígrafes ou portadas.
- Texto xustificado.
- Sangría de 1´5 na primeira liña.
- Formato  PDF.

Cada autor poderá participar cun máximo dun artigo. A participación é de carácter individual. As obras han de ser orixinais e non poden ser premiadas noutro concurso. Valorarase especialmente a vinculación do texto aos retos, desafíos e reflexións das mesas do VII Congreso de Dereitos Humanos sobre a Defensa do Acceso Universal á Saúde que terá lugar o 9 e 10 de decembro en sede do Consello Xeral da Avogacía Española.

Os orixinais que queiran optar ao concurso poderán enviarse ata o 4 de decembro de 2020 ás 24 horas.

Haberá un primeiro premio dotado con 500 euros e un segundo premio que recibirá 250 euros. Ademais, o artigo gañador publicarase no número de decembro de revísta Avogacía Española.

Bases do concurso

 

II edición do concurso de cómic A Cooperación si que importa

A Rede de ONGD de Madrid convoca a II edición do concurso de cómic "A Cooperación si que importa". O obxectivo do concurso é dar a coñecer entre a poboación nova, mediante a edición dun cómic, os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que contén a Axenda 2030. Obxectivos que buscan construír un mundo equitativo, solidario e sostible sen deixar a ninguén atrás.

O resultado será unha publicación en formato cómic, composto polas 17 ilustracións elaboradas polas tres persoas gañadoras do concurso, que visibilizará cada un dos 17 ODS.

Cada participante terá que presentar unha ilustración, composta por entre 3 e 5 viñetas, que reflicta algún dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que forman parte da Axenda 2030.

As obras poderán ser en branco e negro ou cor, cunha extensión máxima de 1 páxina en formato DIN A4 por unha soa cara. As obras deberán enviarse en formato electrónico .jpg ou .pdf e cun tamaño inferior a 1 mega, ou 13x18 cm. con 150  pixeles de resolución. O autor ou a autora deberá identificarse co nome, apelidos, facultade onde estuda, DNI, email e teléfono de contacto.

A inscrición é gratuíta. Das propostas recibidas elixiranse a 3 debuxantes para que realicen as ilustracións do cómic.

Editaranse entre 4.000 e 5.000 exemplares, que serán distribuídos entre ONGD, universidades madrileñas, bibliotecas municipais, tendas de cómic, entidades sociais e Concello de Madrid. Así mesmo, coas obras presentadas, a Rede de ONGD de Madrid poderá celebrar unha exposición en salas e datas por determinar que se publicitarán nas páxinas web da Rede.

O primeiro premio consistirá en 1.500 € e será o/a encargado/a de plasmar o 50% das ilustracións que conteña o cómic. Unha bolsa con produtos de comercio xusto e unha praza para participar nun curso sobre Cooperación ao Desenvolvemento ou Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global organizado pola Rede.

O segundo premio consistirá en 1.000 € e será o/a encargado/a de plasmar o 30% das ilustracións que conteña o cómic. Unha bolsa con produtos de comercio xusto e unha praza para participar nun curso sobre Cooperación ao Desenvolvemento ou Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global organizado pola Rede.

O terceiro premio consistirá en 500 € e será o/a encargado/a de plasmar o 20% das ilustracións que conteña o cómic. Unha bolsa con produtos de comercio xusto e unha praza para participar nun curso sobre Cooperación ao Desenvolvemento ou Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global organizado pola Rede.

Haberá tres menciones especiais que terán como premio unha bolsa de produtos de comercio xusto.

Prazo ata o 31 de novembro de 2020

https://www.redongdmad.org/wp-content/uploads/2020/10/BASES-II-Edicion-CONCURSO-COMIC_DEF.pdf

 

VII Concurso de guións contra a violencia de xénero

A Deputación da Coruña convoca o VII Concurso de guións contra a violencia de xénero

O obxecto do certame é elaborar un guión de curtametraxe a través do cal se xere reflexión, conciencia, sensibilización, identificación e prevención da violencia económica como forma de control e dominación.

Participantes:
Mozas e mozos de 12 a 18 anos da provincia da Coruña, que cursen ESO, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados e titorizados por persoal docente do seu centro público de estudos.

Premio:
Outorgarase un único premio ao guión gañador que consistirá nun curso práctico de realización de curtas, no que se producirá o vídeo con base no guión gañador que se adaptará segundo as necesidades e onde as persoas participantes poderán ser partícipes e protagonistas en todo o proceso.
Así mesmo, outorgarase un premio en metálico de 4.000 euros ao centro educativo que titorice o guión gañador

O prazo para presentar os guións estará aberto ata o 1 de decembro de 2020

Máis información no BOP da Coruña do 28 de outubro de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/premios-e-concursos/


  

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 11 invitados conectado
Banner